Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołowie
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołowie

Dział Pomocy Środowiskowej

Informacja o przetwarzaniu danych – świadczenia pomocy społecznej

 

Z uwagi na art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej jako: Rozporządzenie 2016/679, informujemy, że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Mikołowie (43-190), przy ul. Kolejowej 2 (dalej jako: MOPS/Administrator);
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan kontaktować we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych pod adresem e-mail iod@gmainvest.pl  lub przesyłając korespondencję na adres administratora danych z dopiskiem „IOD”;
 3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia 2016/679, tj. w zakresie niezbędnym do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz art. 9 ust. 2 lit. b Rozporządzenia 2016/679, tj. w zakresie wykonywania szczególnych praw przez osobę, której dane dotyczą, w dziedzinie zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej, w związku z ustawą o pomocy społecznej, w celu rozpatrzenia wniosku oraz obsługi świadczeń pomocy społecznej;
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów obowiązującego prawa oraz podmiotom realizującym usługi, które są niezbędne do bieżącego funkcjonowania, z którymi Administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych, zgodnie z art. 28 Rozporządzenia 2016/679. Administrator nie będzie przekazywał Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub do organizacji międzynarodowej;
 5. Pani/Pana dane będą przechowywane do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;
 6. posiada Pani/Pan:
 • prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, zgodnie z art. 15 Rozporządzenia 2016/679,
 • prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, zgodnie z art. 16 Rozporządzenia 2016/679,
 • prawo do usunięcia danych osobowych, zgodnie z art. 17 Rozporządzenia 2016/679, jednakże z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 17 ust. 1 oraz 3 Rozporządzenia 2016/679,
 • prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych, zgodnie art. 18 Rozporządzenia 2016/679, jednakże z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 Rozporządzenia 2016/679,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa), jeżeli uzna Pani/Pan, że dane przetwarzane są w sposób niezgodny z obowiązującym prawem w zakresie ochrony danych;
 1. nie przysługuje Pani/Panu prawo do:
 • przenoszenia danych osobowych, zgodnie z art. 20 Rozporządzenia 2016/679, z uwagi na to, że przetwarzanie odbywa się na podstawie przepisów prawa i nie odbywa się w sposób zautomatyzowany,
 • prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, zgodnie z art. 21 Rozporządzenia 2016/679, z uwagi na to, że przetwarzanie odbywa się na podstawie przepisów prawa;
 1. podanie przez Panią/Pana danych jest wymogiem ustawowym wynikającym z ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości skorzystania ze świadczeń pomocy społecznej;
 2. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystane do podejmowania decyzji, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

 

ZAŁĄCZNIKI:

 • RODO
  Utworzono dnia 17.02.2023, 08:35

 telefon zaufania

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Lipiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Pomoc dla Ukrainy

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mikołowie z siedzibą w Łaziskach Górnych