Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołowie
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołowie

Świadczenia rodzinne

Świadczenia rodzinne

Wnioski o świadczenia rodzinne należy składać w siedzibie Ośrodka, parter pokój nr 2 lub elektronicznie poprzez system teleinformatyczny utworzony przez ministra właściwego do spraw rodziny  (Emp@tia), lub ePuap

Postępowania w sprawie przyznania świadczeń rodzinnych prowadzone są na podstawie:

- ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych,

- Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społeczne z dnia 27 lipca 2017 w sprawie o przyznanie świadczeń rodzinnych oraz zakresu informacji, jakie maja być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych,

- Rozporządzenie  Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2021 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna,

- Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego.

- Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wysokości dochodu z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

 

Świadczeniami rodzinnymi są:

1) zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego,

2) świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz świadczenie pielęgnacyjne,

3) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka,

4) świadczenie rodzicielskie.

Termin i sposób załatwiania sprawy:

w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami :

- do dnia 31 sierpnia tego roku wypłata nastąpi do dnia 30 listopada tego roku

- w okresie od 1 września tego roku do 31 października tego roku wypłata nastąpi do dnia 31 grudnia tego roku

- w okresie od dnia 1 listopada tego roku do 31 grudnia tego roku wypłata nastąpi do dnia 28 lutego następnego roku

Postępowanie w sprawie przyznawania świadczeń rodzinnych kończy się wydaniem decyzji administracyjnej w terminie 30 dni od daty złożenia poprawnie wypełnionego wniosku zawierającego komplet dokumentacji.

Jednocześnie w razie nieujawnienia przez osobę ubiegającą się o świadczenia jakichkolwiek informacji mających wpływ na prawo do świadczeń, wymagane będzie przedłożenie dodatkowych dokumentów.

Kserokopie dokumentów przedstawiane powinny być wraz z oryginałem do wglądu. Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołowie (składa się je w sekretariacie Ośrodka, I piętro pok. 102). Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.

 telefon zaufania

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Maj 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Pomoc dla Ukrainy

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mikołowie z siedzibą w Łaziskach Górnych