Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołowie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołowie

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołowie na podstawie upoważnienia Burmistrza Miasta Mikołowa ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Mikołów w zakresie wzmocnienia pomocy społecznej i działalności charytatywnej w roku 2017 – Realizacja Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Utworzono dnia 18.01.2017

Kierownik MOPS na podstawie upoważnienia Burmistrza Mikołowa ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Mikołów w 2017 roku w zakresie wzmocnienia pomocy społecznej i działalności charytatywnej. - Realizacja Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

 

Zlecenie realizacji zadań publicznych nastąpi poprzez ich wsparcie finansowe w formie dotacji.

 

Realizacja Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) dla mieszkańców Gminy Mikołów.


I. Zakres zadania: Realizacja Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) dla mieszkańców Gminy Mikołów, skierowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołowie.

1. Szczegółowe działania realizowane w ramach zadania:

 

a) magazynowanie żywności,

b) transport żywności w granicach administracyjnych Gminy Mikołów,

c) załadunek i rozładunek żywności,

d) wydawanie żywności osobom skierowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy

Społecznej w Mikołowie,

e) prowadzenie dokumentacji i sprawozdawczości.

 

2. Dodatkowe wymogi realizacji zadania:

 

a) zapewnienie niezbędnej obsługi osobowej do realizacji zadania,

b) oświadczenie o posiadaniu uprawnień do realizacji Programu Operacyjnego

Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu

Najbardziej Potrzebującym (FEAD),

c) przestrzeganie zasad nałożonych Wytycznymi Instytucji zarządzającej (MPiPS) dla

Instytucji pośredniczącej i beneficjentów dotyczących działań realizowanych w

ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

d) osoby przewidziane do realizacji zadania winny podpisać zobowiązanie do

zachowania tajemnic prawnie chronionych.

 

II. Realizacja zadania obejmuje okres od podpisania umowy do końca 2017 roku.

 

III. Zasady przyznawania dotacji:

1. Postępowanie w sprawie przyznania dotacji odbędzie się zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie tj.: Dz.U. z 2016r. poz. 1817, (dalej ustawa).
2. W otwartym konkursie ofert mogą brać udział organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy.

Przedmiot działalności statutowej podmiotu składającego ofertę powinien być zgodny z zakresem zadań wskazanych w ogłoszeniu. W przypadku ofert wspólnych, każda z organizacji powinna spełniać powyższy wymóg.

1. Dofinansowanie nie może przekroczyć 90% całkowitych kosztów realizacji zadania.

2. Wymagany jest wkład finansowy oferenta (na który składają się środki finansowe własne, środki finansowe z innych źródeł niż budżet Gminy Mikołów) i/lub wartość wkładu osobowego, który nie może być niższy niz 10% całkowitego kosztu realizacji zadania. W przypadku niezachowania wymaganego wkładu finansowego lub osobowego oferta zostanie odrzucona ze względów formalnych.

3. W przypadku własnego wkładu finansowego pochodzącego z innych źródeł, należy fakt ten wykazać dokumentem potwierdzającym wysokość zabezpieczonej kwoty dofinansowania z imiennym oznaczeniem nazwy zadania ( np. umowa, inny dokument potwierdzający wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania wystawiony przez podmiot współuczestniczący w finansowaniu zadania ) dopiero po otrzymaniu informacji o przyznaniu dotacji.

4. W ramach dotacji możliwe jest sfinansowanie kosztów administracyjnych w wysokości do 15% udzielonej dotacji.

5. Praca wolontariuszy stanowi wkład osobowy organizacji i musi być ujęty w ofercie. Wolontariat (porozumienie) to w rozumieniu ustawy o dzialalności pożytku publicznego i o wolontariacie, nieodpłatna dobrowolna praca. Wartość tej pracy powinna uwzględnić ilość przepracowanego czasu oraz standardową stawkę godzinową lub dzienną za dany rodzaj wykonywanej pracy.

6. Wykonawca ma możliwość wniesienia wkładu osobowego, w tym pracy społecznej członków i świadczeń wolontariuszy przy czym:

a) zakres, sposób, liczba godzin wykonywania pracy przez wolontariusza muszą być

określone w porozumieniu spisanym z wolontariuszem w oparciu o zasady ustawy o

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie; do porozumienia należy

dołączyć kartę czasu pracy wolontariusza.

b) wolontariusz winien posiadać kwalifikacje i spełniać wymagania odpowiednie do

rodzaju i zakresu wykonywanej pracy.

c) jeżeli wolontariusz wykonuje pracę taką samą jak stały personel, to kalkulacja

wkładu pracy wolontariusza winna być dokonana w oparciu o stawki obowiązujące

dla tego personelu.

d) jeżeli wolontariusz ma wykonywać pracę wymagającą odpowiednich kwalifikacji, to

kalkulacja wkładu pracy wolontariusza winna być dokonana w oparciu o

obowiązujące stawki rynkowe.

e) w pozostałych przypadkach przyjmuje się, że wartość pracy wolontariusza nie może

przekroczyć kwoty 13zł za jedną godzinę pracy, z zastrzeżeniem, że przepisy

powszechne nie wskażą wyższej kwoty.

7. Kosztorys w ofercie musi być czytelny i logiczny. W kosztorysie szczegółowo należy wykazać koszty rodzajowe wraz z kosztami jednostkowymi planowanego zadania. Wydatki przedstawione w kosztorysie muszą znajdować pełne uzasadnienie w opisie zadania.

8. Podpisy pod ofertą, dołączonymi załącznikami i oświadczeniami składają osoby upoważnione do składania oświadczeń woli. W razie zaistnienia zmian upoważnień w trakcie procedury wyłaniania ofert do realizacji należy niezwłocznie, w formie pisemnej, poinformować o tym fakcie MOPS Mikołów. W przypadku braku podpisu lub niewłaściwie podpisanej oferty, oferta zostanie odrzucona ze względów formalnych. Za niewłaściwie podpisaną ofertę uznawać się będzie również brak stosownego umocowania dla osoby podpisującej ofertę.

9. Dopuszcza się możliwość składania kilku wniosków dotyczących części zakresu zadań przez tego samego oferenta.

10. Środki pochodzące z dotacji nie mogą być wykorzystane na:

zakupy nieruchomości

rezerwy na pokrycie przyszłych strat lub zobowiązań

działalność gospodarczą podmiotów prowadzących działalność pożytku

publicznego

odsetki z tytułu niezapłaconych w terminie zobowiązań

dzialalność polityczną

pokrycie kosztów utrzymania podmiotów, wykraczające poza zakres

realizacji zleconego zadania

nagrody, premie i inne formy pomocy rzeczowej lub finansowej dla osób

zajmujących się realizacją zadania

udzielanie pomocy finansowej osobom fizycznym lub prawnym

podatek VAT – w przypadku korzystających z prawa do odliczenia podatku

od towarów i usług z tytułu dokonanych zakupów

11. W przypadku składania oferty wspólnej przez kilka organizacji pozarządowych po otrzymaniu informacji o udzieleniu dotacji należy dostarczyć do MOPS umowę zawartą między organizacjami pozarządowymi oraz podział praw i obowiązków każdej z organizacji.

12. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do przyznania mniejszej kwoty niż wnioskowana. Ponadto zastrzega się prawo do zmiany wysokości dotacji w przypadku nieprzewidzianej w czasie ogłoszenia konkursu zmiany potrzeb oraz zmiany wysokości planowanych wydatków na ten cel.

13. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie, w takim przypadku oferent może proporcjonalnie zmniejszyć zakres rzeczowy zadania. Wprowadzone zmiany nie mogą obniżyć wartości merytorycznej projektu i jego założonych efektów. W takim przypadku zaktualizowany harmonogram i kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania do wielkości przyznanej dotacji należy przedłożyć w ciągu 4 dni kalendarzowych, w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mikołowie, ul. Kolejowa 2 (pokój nr 102) i/lub w formie elektronicznej poprzez generator wniosków. Niedopełnienie tego obowiązku w w/w terminie traktowane będzie jako rezygnacja z dotacji.

14. Podstawą do uruchomienia dotacji będzie zawarcie umowy pomiędzy Gminą Mikołów a wyłonionym w drodze konkursu podmiotem.

Na realizację zadania Burmistrz Mikołowa zamierza przeznaczyć kwotę w łącznej wysokości 55 000,00 zł.

 

IV. Warunki realizacji zadania

1. Szczegółowe warunki realizacji zadania określi umowa.

2. Umowa zostanie sporządzona zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonywania tych zadań (Dz.U. Z 2016r. poz. 1300)

3. Wykonawca przyjmujący zlecenie do realizacji zadania w trybie określonym w

ogłoszeniu zobowiązuje się do wykonania zadania w zakresie i na warunkach określonych w umowie oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 1817).

4. Wykonawca winien wskazać osobę kontaktową wraz z podaniem numeru telefonu, pod którym będzie dostępna.

5. Gmina posiada uprawnienia kontrolne względem realizatora zadania.

6. Kontroli podlegaja stan realizacji zadania, efektywność, rzetelność i jakość wykonania zadania, prawidłowość wykorzystania środków finansowych przyznanych na realizację zadania, prawidłowość prowadzenia dokumentacji określonej przepisami prawa i postanowieniami umowy.

7.Wszelkie koszty pozostające w bezpośrenim związku z realizacją zadania, przeznaczone na jego wykonanie sa kosztami kwalifikowalnymi i mogą zostać sfinansowane lub dofinansowane z dotacji np. pokrycie kosztów prowadzenia biura w celu niezbędnym do realizacji zadania, w ramach kosztów administracyjnych. Koszty jednak muszą mieć znamiona kosztów niezbędnych i być zaplanowane w kosztorysie.

 

 

V. Sposób rozliczenia zadania

a) na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za dochowanie obowiązków w zakresie przetwarzania danych osobowych a wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych oraz za przygotowanie dokumentów dotyczących realizacji zadania.

b) Wykonawca, który otrzyma dotację z budżetu Gminy Mikołów jest zobowiązany do wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację zadania.

c) Wykonawca jest zobowiązany do złożenia do 5-go dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni miesięcznej informacji do MOPS Mikołów z realizacji zadania.

 

VI. Ofertę należy sporządzić według następujących zasad:

1. Oferta musi być kompletna i zawierać odpowiedzi na wszystkie wymagane pytania ,jeśli pytanie nie dotyczy Wykonawcy czy zgłoszonego przez niego projektu zaznaczyć poprzez zapis "nie dotyczy".

2. Zabrania się dokonywania zmian w układzie wyznaczonym wzorem oferty.

3. Oferty niezgodne ze wzorem, niekompletne i nieprawidłowo wypełnione lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Formularz oferty można pobrać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mikołowie w godzinach funkcjonowania MOPS lub ze strony internetowej www.bip.mikolow.eu, ww.ngo.mikolow.eu.

Upoważniona do kontaktów z oferentami: Aleksandra Stolarska tel. 32 3242 668, e-mail aleksandra.stolarska@mops.mikolow.eu, Sylwia Kukla tel. 32 3242 677, e-mail sylwia.kukla@mops.eu.

 

VII. Termin i warunki składania ofert

1. Oferty należy składać w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołowie, ul. Kolejowa 2, pokój nr 102 w terminie do dnia 8 lutego 2017r. do godziny 15.00, w formie:

 

elektronicznej poprzez generator wniosków (zamieszczony na stronie internetowej

http://engo.org.pl#slaskie oraz na stronie www.ngo.mikolow.eu w zakładce: generator

ofert i sprawozdań). Oferta sporządzona w generatorze wniosków spełnia wymagania

Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia

2016r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji

zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonywania tych zadań (Dz.U.

z 2016r. poz. 1300). Po wypełnieniu i wysłaniu oferty w generatorze należy ją

wydrukować, podpisać i złożyć w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w

Mikołowie w zamknietej, nieprzeźroczystej kopercie z dopiskiem " Konkurs ofert na

realizację Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej

Potrzebującym (FEAD) ".

 

lub w formie pisemnej złożona w zamknietej, nieprzeźroczystej kopercie z dopiskiem

" Konkurs ofert na realizację Programu Operacyjnego Pomoc

Żywnościowa 214-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu

Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) ".

 

2. Oferty złożone po tym terminie zostaną odrzucone ze względów formalnych.

 

3. Warunkiem udziału w konkursie jest złożenie oferty zgodnej ze wzorem określonym Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonywania tych zadań (Dz.U. Z 2016r. poz. 1300).

 

4. Dokumenty podstawowe:

a) Prawidłowo wypełniony formularz oferty podpisany przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli wraz z pieczątkami, zgodnie z danymi z Krajowego Rejestru Sądowego lub zgodnie z innym dokumentem potwierdzającym status prawny podmiotu i umocowania osób go reprezentujących.

Wszystkie pola oferty muszą zostać czytelnie wypełnione. W pola, które nie odnoszą się do oferenta, należy wpisać "nie dotyczy".

W dokumencie nie wolno dokonywać skreśleń i poprawek, poza wyraźnie b wskazanymi rubrykami.

W przypadku opcji "niepotrzebne skreślić", należy dokonać właściwego wyboru.

We wskazanych miejscach należy umieścić pieczęć podmiotu, dodatkowo na ostatniej stronie oferty przy podpisach należy umieścić pieczęć podmiotu.

 

b) W przypadku gdy podmiot składający ofertę uzyska informację, że jego zadanie otrzymało dofinansowanie, zobowiązany jest dostarczyć następujące dokumenty:

Umowa zawarta między podmiotami składającymi ofertę wspólną

W przypadku własnego wkładu finansowego pochodzącego z innych źródeł

należy dołączyć umowę lub inny dokument potwierdzający wysokość środków

przeznaczonych na realizację zadania wystawiony przez podmiot

współuczestniczący w finansowaniu zadania.

1. Dopuszcza się uzupełnianie braków formalnych w ofercie do czterech dni kalendarzowych od dnia wezwania do uzupełnienia tych braków. Wezwanie następuje poprzez informację w generatorze z możliwością powiadomienia telefonicznie.

 

Pouczenie: Jeżeli osoby uprawnione nie dysponują pieczątkami imiennymi, podpis musi

być złożony pełnym imieniem i nazwiskiem (czytelnie) z zaznaczeniem pełnionej funkcji.
 

VIII. Tryb, termin i kryteria wyboru oferty

 

1. Oferty będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową powołaną przez Kierownika MOPS.

2. Przy ocenie ofert brane będą pod uwagę następujące kryteria:

formalne wskazane w załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia,

merytoryczne wskazane w załączniku nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

3. Spełnienie kryteriów oceny formalnej dopuszcza ofertę do oceny merytorycznej.

4. Ocena oferty będzie dokonywana na podstawie liczby punktów przyznanych przez Komisję w poszczególnych zakresach oceny merytorycznej, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

5. Kwota dotacji nie może przekroczyć przeznaczonych na to zadanie środków określonych w konkursie ofert.

6. Wyboru oferty dokonuje Kierownik MOPS po zapoznaniu się z opinią Komisji konkursowej.

7. Od decyzji Kierownika MOPS, co do wyboru oferty i udzielenia dotacji nie stosuje się trybu odwołania.

8. Wyniki dokonania wyboru oferty oraz wysokość przyznanej dotacji zostaną podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Mikołów, MOPS Mikołów, na stronie internetowej oraz w bip. O wyniku konkursu Wykonawca zostanie powiadomiony na piśmie.

Kierownik MOPS zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert.

 

IX. Termin realizacji zadania

1. Realizacja zadania obejmuje okres od podpisania umowy do końca 2017 roku.

2. Dotacja przyznana na rok 2017 zostanie przekazana na rachunek Wykonawcy w terminie wskazanym w umowie, a zadanie zostanie rozliczone na podstawie faktycznie poniesionych kosztów wykazanych w zestawieniu faktur i rachunków w sprawozdaniu końcowym.

3. Szczegółowe rachunki realizacji, finansowania i rozliczania zadań regulować będzie umowa.

4. Sprawozdanie końcowe z realizacji zadania publicznego należy złozyć w terminie 30 dni od dnia zakończenia zadania sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonywania tych zadań (Dz.U. z 2016r. poz. 1300).

5. Sprawozdanie sporządzone w generatorze wniosków www.engo.org.pl#slaskie spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonywania tych zadań (Dz.U. z 2016r. poz. 1300). Po wypełnieniu i wysłaniu sprawozdania w generatorze należy je wydrukować, podpisać i złożyć w MOPS Mikołów.

 

X. Sposób rozliczenia zadania

1. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za przygotowanie dokumentacji dotyczącej realizacji zadania.

2. Rozliczenie zadania publicznego następuje na podstawie dokumentów księgowych, których data wystawienia mieści się w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia zakończenia realizacji zadania publicznego, wskazanego w umowie.

3. Wykonawca, który otrzyma dotację z budżetu Gminy Mikołów jest zobowiązany do wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację zadania.

XI. Warunkiem zawarcia umowy będą

1. Wskazanie rachunku bankowego, na który zostanie przekazana dotacja.

2. W przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana – korekta kosztorysu projektu oraz w razie konieczności – korekta harmonogramu.

3. Złożenie oświadczenia o zgodności odpisu z rejestru, ewidencji ze stanem faktycznym w dniu podpisania Umowy.

4. Podanie numerów PESEL osób uprawnionych do podpisania umowy.

Informacja o przyznanych dotacjach na realizację zadania publicznego w dziedzinie wzmocnienia pomocy społecznej i działalności charytatywnej udzielono dotacji:

Lista podmiotów dofinansowanych przez Urząd Miasta Mikołowa w otwartych konkursach ofert na zadanie publiczne w dziedzinie wzmocnienia pomocy społecznej i działalności charytatywnej w 2016 roku dostępna jest w internecie na stronie www.bip.mikolow.eu.  

 

ZAŁĄCZNIKI:

FEAD_2017_MOPS_zal_2_karta_oceny_merytorycznej

FEAD_2017_MOPS_zal_1_Karta_oceny_formalnej

Zegar

koronawirus

wspieraj seniora

punkt społecznej życzliwości

projetk unijny postaw na rodzinę

deklaracja dostępności

program dobry start

telefon zaufania

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołowie

43-190 Mikołów, ul. Kolejowa 2

tel. (+4832) 3242660

fax (+4832) 3242694 

e-mail mops@mops.mikolow.eu

 

Godziny urzędowania Ośrodka

Poniedziałek od 7.30 do 17.00

Wtorek - Czwartek od 7.30 do 15.30

Piątek od 7.30 do 14.00

 

Placówka Wsparcia Dziennego Świetlica Opiekuńczo-Specjalistyczna

43-190 Mikołów, ul. Konstytucji 3 Maja 38

tel. (+4832) 226 61 98

e-mail

katarzyna.krzyzaniak@mops.mikolow.eu

 

Godziny urzędowania Placówka Wsparcia Dziennego Świetlicy Opiekuńczo-Specjalistycznej

Poniedziałek - Piątek od 10.00 do 18.00

w okresie ferii szkolnych i wakacji letnich

od poniedziałku do piątku od 8.00 do 16.00

 

Filia Placówki Wsparcia Dziennego Świetlica Opiekuńcza

43-190 Mikołów ul. Górnośląska 29

tel. 882193517

Godziny urzędowania  filii Placówki Wsparcia Dziennego Świetlicy Opiekuńczej

Poniedziałek - Piątek 12.00 - 18.00

w okresie ferii szkolnych i wakacji letnich

od poniedziałku do piątku od 10.00 do 16.00

e-mail wieslawa.stawska@mops.mikolow.eu

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Marzec 2021
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4