Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołowie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołowie

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołowie na podstawie upoważnienia Burmistrza Miasta Mikołowa ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Mikołów w zakresie Wzmocnienia pomocy społecznej i działalności charytatywnej w roku 2017 – świadczenie przez schronisko usług schronienia wraz z wyżywieniem i zapewnienie niezbędnych warunków socjalnych dla osób bezdomnych Gminy Mikołów.

Utworzono dnia 10.01.2017

Kierownik MOPS na podstawie upoważnienia Burmistrza Mikołowa ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Mikołów w roku 2017 w zakresie wzmocnienia pomocy społecznej i działalności charytatywnej – świadczenie usług schronienia wraz z wyżywieniem i zapewnienie niezbędnych warunków socjalnych dla bezdomnych Gminy Mikołów

Zlecenie realizacji zadań publicznych nastąpi poprzez ich wsparcie finansowe w formie dotacji.

Świadczenie usługi schronienia wraz z wyżywieniem i zapewnienie niezbędnych warunków socjalnych dla bezdomnych Gminy Mikołów w okresie od 01 lutego 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

I. Zakres zadania: Świadczenie usługi schronienia na rzecz podopiecznych MOPS w Mikołowie  będącymi bezdomnymi gminy Mikołów:

Część I

mężczyźni

Część II

kobiety

Część III

mężczyźni chorzy i/lub niepełnosprawni

Część IV

kobiety chore i/lub niepełnosprawne

Część V

matki lub ojcowie z dziećmi

1. Szczegółowe działania realizowane w ramach zadania:

Część I

Zadaniem konkursowym jest świadczenie usług schronienia w schronisku dla bezdomnych odległego o nie więcej niż 1h jazdy drogami publicznymi od siedziby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołowie wraz z wyżywieniem i zapewnienie niezbędnych warunków socjalnych dla bezdomnych mężczyzn oraz prowadzenie pracy socjalnej mającej na celu pomoc w załatwianiu podstawowych spraw życiowych, rozwinięcie lub wzmocnienie aktywności społecznej i samodzielności osób bezdomnych (w wybranych przypadkach w oparciu o indywidualne programy wychodzenia z bezdomności).

Placówki świadczące usługi schronienia, mają obowiązek przyjąć wszystkich bez wyjątku bezdomnych, posiadających skierowanie z MOPS w Mikołowie oraz osoby bezdomne kierowane interwencyjnie przez służby mundurowe lub jednostki budżetowe gminy Mikołów bez skierowania.

Schronisko powinno gwarantować:

1) całodobowe przebywanie w pomieszczeniach gwarantujących poczucie bezpieczeństwa, intymności i poszanowania godności,

2) zapewnienie dostępu do węzłów sanitarnych z ciepłą wodą,

3) pokoje z oknami, maksymalnie 10 osobowe, wyposażone w łóżka (dopuszczalne łóżka piętrowe), szafy ubraniowe, stół z krzesłami,

4) w okresie grzewczym zapewnienie temperatury min. 18 º C,

5) zapewnienie izolatki dla osób podejrzanych o choroby zakaźne lub innych stanowiących zagrożenie dla współmieszkańców,

6) zapewnienie odpowiedniego miejsca umożliwiającego mieszkańcom spożywanie oraz przygotowywanie posiłków.

Prowadzący schronisko świadczący opisane zadanie zobowiązany jest jednocześnie do:

1)prowadzenia pracy socjalnej w tym: motywowania osób bezdomnych do podjęcia terapii odwykowej, pomocy w załatwianiu spraw urzędowych i osobistych, podjęcia aktywności zawodowej, wzmocnienie aktywności i samodzielności osób bezdomnych,

2)zawierania oraz prowadzenia z osobami bezdomnymi indywidualnych planów wychodzenia z bezdomności,

3)prowadzenie doraźnego poradnictwa w szczególności psychologicznego i prawnego,

4)zapewnienie kontaktu z pracownikiem socjalnym, a także informacji o możliwych formach pomocy,

5)zapewnienie kontaktów z lekarzem poprzez wezwanie lekarza w razie zaistnienia takiej potrzeby lub wezwanie pogotowia ratunkowego,

6)zapewnienia trzech posiłków dziennie, w tym jednego posiłku gorącego w miejscu do tego przeznaczonym,

7)zmiany odzieży w punkcie jej wymiany na czystą oraz umożliwienia wyprania brudnej,

8)zapewnienie czystej pościeli i bielizny pościelowej,

9)zapewnienia środków higieny osobistej w ilości zapewniającej utrzymanie czystości,

10)odwszawiania osób bezdomnych,

11)pomocy w utrzymaniu higieny osobistej dla osób, które takiej pomocy wymagają,     

12)stałej współpracy z pracownikami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołowie, w szczególności z pracownikiem socjalnym zajmującym się osobami bezdomnymi,

13)prowadzenie rejestru osób przebywających w placówce,

14)zapewnienia możliwości przyjęć przez całą dobę,

15)zapewnienia poczucia bezpieczeństwa na terenie palcówki,

16)udostępnienie kontaktu e-mail w celu możliwości szybkiego kontaktu z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Mikołowie,

Część II

Zadaniem konkursowym jest świadczenie usług schronienia w schronisku dla bezdomnych odległego o nie więcej niż 1h jazdy drogami publicznymi od siedziby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołowie wraz z wyżywieniem i zapewnienie niezbędnych warunków socjalnych dla bezdomnych kobiet oraz prowadzenie pracy socjalnej mającej na celu pomoc w załatwianiu podstawowych spraw życiowych, rozwinięcie lub wzmocnienie aktywności społecznej i samodzielności osób bezdomnych (w wybranych przypadkach w oparciu o indywidualne programy wychodzenia z bezdomności).

Placówki świadczące usługi schronienia, mają obowiązek przyjąć wszystkich bez wyjątku bezdomnych, posiadających skierowanie z MOPS w Mikołowie oraz osoby bezdomne kierowane interwencyjnie przez służby mundurowe lub jednostki budżetowe gminy Mikołów bez skierowania.

Schronisko powinno gwarantować:

 1. całodobowe przebywanie w pomieszczeniach gwarantujących poczucie bezpieczeństwa, intymności i poszanowania godności,
 2. zapewnienie dostępu do węzłów sanitarnych z ciepłą wodą,
 3. pokoje z oknami, maksymalnie 10 osobowe, wyposażone w łóżka (dopuszczalne łóżka piętrowe), szafy ubraniowe, stół z krzesłami,
 4. w okresie grzewczym zapewnienie temperatury min. 18 º C,
 5. zapewnienie izolatki dla osób podejrzanych o choroby zakaźne lub innych stanowiących zagrożenie dla współmieszkańców,
 6. zapewnienie odpowiedniego miejsca umożliwiającego mieszkańcom spożywanie oraz przygotowywanie posiłków.

Prowadzący schronisko, świadczący opisane zadanie zobowiązany jest  jednocześnie do:

1) prowadzenia pracy socjalnej w tym: motywowania osób bezdomnych do podjęcia terapii odwykowej, pomocy w załatwianiu spraw urzędowych i osobistych, podjęcia aktywności zawodowej, wzmocnienie aktywności i samodzielności osób bezdomnych,

2) zawierania oraz prowadzenia z osobami bezdomnymi indywidualnych planów wychodzenia z bezdomności,

3) prowadzenie doraźnego poradnictwa w szczególności psychologicznego i prawnego,

4) zapewnienie kontaktu z pracownikiem socjalnym, a także informacji o możliwych formach pomocy,

5) zapewnienie kontaktów z lekarzem poprzez wezwanie lekarza w razie zaistnienia takiej potrzeby lub wezwanie pogotowia ratunkowego,

6) zapewnienia trzech posiłków dziennie, w tym jednego posiłku gorącego w miejscu do tego przeznaczonym,

7) zmiany odzieży w punkcie jej wymiany na czystą oraz umożliwienia wyprania brudnej,

8) zapewnienie czystej pościeli i bielizny pościelowej,

9) zapewnienia środków higieny osobistej w ilości zapewniającej utrzymanie czystości,

10) odwszawiania osób bezdomnych,

11) pomocy w utrzymaniu higieny osobistej dla osób, które takiej wymagają,     

12) stałej współpracy z pracownikami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołowie, w szczególności z pracownikiem socjalnym zajmującym się osobami bezdomnymi,

13) prowadzenie rejestru osób przebywających w placówce,

14) zapewnienia możliwości przyjęć przez całą dobę,

15) zapewnienia poczucia bezpieczeństwa na terenie palcówki,

16) udostępnienie kontaktu e-mail w celu możliwości szybkiego kontaktu z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Mikołowie.

Część III

Zadaniem konkursowym jest świadczenie usługi schronienia w schronisku dla bezdomnych odległego o nie więcej niż 1h jazdy drogami publicznymi od siedziby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołowie wraz z wyżywieniem i zapewnienie niezbędnych warunków socjalnych dla bezdomnych mężczyzn chorych i/lub niepełnosprawnych wymagających pomocy pielęgniarskiej z całodobową opieką sanitariusza oraz prowadzenie pracy socjalnej mającej na celu pomoc w załatwianiu podstawowych spraw życiowych, rozwinięcie lub wzmocnienie aktywności i samodzielności osób bezdomnych (w tym w wybranych przypadkach w oparciu o indywidualne programy wychodzenia z bezdomności).

Placówki świadczące usługi schronienia, mają obowiązek przyjąć wszystkich bez wyjątku bezdomnych, posiadających skierowanie z MOPS w Mikołowie oraz osoby bezdomne kierowane interwencyjnie przez służby mundurowe lub jednostki budżetowe gminy Mikołów bez skierowania.

Schronisko dla bezdomnych wymagających opieki powinno gwarantować:

1)całodobowe przebywanie w pomieszczeniach gwarantujących poczucie bezpieczeństwa, intymności i poszanowania godności,

2)zapewnienie stałej opieki sanitariusza,

3)zapewnienie specjalistycznej opieki pielęgniarskiej oraz nadzoru lekarza,

4)zapewnienie niezbędnych środków opatrunkowych,

5)zapewnienie dostępu do węzłów sanitarnych z ciepłą wodą,

6)pokoje z oknami, nie więcej niż 10 osobowe, wyposażone w łóżka, szafy ubraniowe, stół z krzesłami,

7)w okresie grzewczym zapewnienie temperatury nie niższej niż  18 º C,

8)zapewnienie izolatki dla osób podejrzanych o choroby zakaźne lub innych stanowiących zagrożenie dla współmieszkańców,

9)zapewnienie odpowiedniego miejsca umożliwiającego mieszkańcom spożywanie oraz przygotowywanie posiłków.

Prowadzący schronisko świadczący opisane zadanie zobowiązany jest  jednocześnie do:

1)prowadzenia pracy socjalnej w tym: motywowania osób bezdomnych do podjęcia terapii odwykowej, pomocy w załatwianiu spraw urzędowych i osobistych, podjęcia aktywności zawodowej, wzmocnienie aktywności i samodzielności osób bezdomnych,

2)zawierania oraz prowadzenia z osobami bezdomnymi indywidualnych planów wychodzenia z bezdomności,

3)zapewnienie stałej opieki sanitariusza,

4)zapewnienie specjalistycznej opieki pielęgniarskiej oraz nadzoru lekarza,

5)zapewnienie kontaktów z lekarzem poprzez wezwanie lekarza w razie zaistnienia takiej potrzeby lub wezwanie pogotowia ratunkowego,

6)prowadzenie doraźnego poradnictwa w szczególności psychologicznego i prawnego,

7)zapewnienie kontaktu z pracownikiem socjalnym, a także informacji o możliwych formach pomocy,

8)zapewnienia trzech posiłków dziennie, w tym jednego posiłku gorącego w miejscu do tego przeznaczonym,

9)zmiany odzieży w punkcie jej wymiany na czystą oraz umożliwienia wyprania brudnej,

10)zapewnienie czystej pościeli i bielizny pościelowej,

11)zapewnienia środków higieny osobistej w ilości zapewniającej utrzymanie czystości,

12)odwszawiania osób bezdomnych,

13)pomocy w utrzymaniu higieny osobistej dla osób, które takiej wymagają,     

14)stałej współpracy z pracownikami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołowie w szczególności z pracownikiem zajmującym się osobami bezdomnymi,

15)prowadzenie rejestru osób przebywających w placówce,

16)zapewnienia możliwości przyjęć przez całą dobę,

17)zapewnienia poczucia bezpieczeństwa na terenie palcówki,

18) udostępnienie kontaktu e-mail w celu możliwości szybkiego kontaktu z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Mikołowie

Część IV       

Zadaniem konkursowym jest świadczenie usług schronienia w schronisku dla bezdomnych odległego o nie więcej niż 1h jazdy drogami publicznymi od siedziby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołowie wraz z wyżywieniem i zapewnienie niezbędnych warunków socjalnych dla bezdomnych kobiet chorych i/lub niepełnosprawnych wymagających pomocy pielęgniarskiej z całodobową opieką sanitariusza oraz prowadzenie pracy socjalnej mającej na celu pomoc w załatwianiu podstawowych spraw życiowych, rozwinięcie lub wzmocnienie aktywności i samodzielności osób bezdomnych (w tym w wybranych przypadkach w oparciu o indywidualne programy wychodzenia z bezdomności).

Placówki świadczące usługi schronienia, mają obowiązek przyjąć wszystkich bez wyjątku bezdomnych, posiadających skierowanie z MOPS w Mikołowie oraz osoby bezdomne kierowane interwencyjnie przez służby mundurowe lub jednostki budżetowe gminy Mikołów bez skierowania.

Schronisko dla bezdomnych wymagających opieki powinno gwarantować:

1)całodobowe przebywanie w pomieszczeniach gwarantujących poczucie bezpieczeństwa, intymności i poszanowania godności,

2)zapewnienie stałej opieki sanitariusza,

3)zapewnienie specjalistycznej opieki pielęgniarskiej oraz nadzoru lekarza,

4)zapewnienie niezbędnych środków opatrunkowych,

5)zapewnienie dostępu do węzłów sanitarnych z ciepłą wodą,

6)pokoje z oknami, maksymalnie 10 osobowe, wyposażone w łóżka, szafy ubraniowe, stół z krzesłami,

7)w okresie grzewczym zapewnienie temperatury min. 18 º C,

8)zapewnienie izolatki dla osób podejrzanych o choroby zakaźne lub innych stanowiących zagrożenie dla współmieszkańców,

9)zapewnienie odpowiedniego miejsca umożliwiającego mieszkańcom spożywanie oraz przygotowywanie posiłków.

 

Prowadzący schronisko świadczący opisane zadanie zobowiązany jest  jednocześnie do:

1)prowadzenia pracy socjalnej w tym: motywowania osób bezdomnych do podjęcia terapii odwykowej, pomocy w załatwianiu spraw urzędowych i osobistych, podjęcia aktywności zawodowej, wzmocnienie aktywności i samodzielności osób bezdomnych,

2)zawierania oraz prowadzenia z osobami bezdomnymi indywidualnych planów wychodzenia z bezdomności,

3)zapewnienie stałej opieki sanitariusza,

4)zapewnienie specjalistycznej opieki pielęgniarskiej oraz nadzoru lekarza,

5)zapewnienie kontaktów z lekarzem poprzez wezwanie lekarza w razie zaistnienia takiej potrzeby lub wezwanie pogotowia ratunkowego,

6)prowadzenie doraźnego poradnictwa w szczególności psychologicznego i prawnego,

7)zapewnienie kontaktu z pracownikiem socjalnym, a także informacji o możliwych formach pomocy,

8)zapewnienia trzech posiłków dziennie, w tym jednego posiłku gorącego w miejscu do tego przeznaczonym,

9)zmiany odzieży w punkcie jej wymiany na czystą oraz umożliwienia wyprania brudnej,

10)zapewnienie czystej pościeli i bielizny pościelowej,

11)zapewnienia środków higieny osobistej w ilości zapewniającej utrzymanie czystości,

12)odwszawiania osób bezdomnych,

13)pomocy w utrzymaniu higieny osobistej dla osób, które takiej wymagają,     

14)stałej współpracy z pracownikami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołowie w szczególności z pracownikiem zajmującym się osobami bezdomnymi,

15)prowadzenie rejestru osób przebywających w placówce,

16)zapewnienia możliwości przyjęć przez całą dobę,

17)zapewnienia poczucia bezpieczeństwa na terenie palcówki,

18)udostępnienie kontaktu e-mail w celu możliwości szybkiego kontaktu z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Mikołowie.

Część V

Zadaniem konkursowym jest świadczenie usług schronienia w miejscu oddalonym o nie więcej niż 1h jazdy drogami publicznymi od siedziby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołowie wraz z wyżywieniem i zapewnienie niezbędnych warunków socjalnych dla bezdomnych matek z dziećmi lub ojców z dziećmi oraz prowadzenie pracy socjalnej mającej na celu pomoc w załatwianiu podstawowych spraw życiowych, rozwinięcie lub wzmocnienie aktywności i samodzielności osób bezdomnych (w tym w oparciu o indywidualne programy wychodzenia z bezdomności), umożliwienia kontynuacji nauki dzieci objętych obowiązkiem szkolnym.

Placówki świadczące usługi schronienia, mają obowiązek przyjąć wszystkich bez wyjątku bezdomnych, posiadających skierowanie z MOPS w Mikołowie oraz osoby bezdomne kierowane interwencyjnie przez służby mundurowe lub jednostki budżetowe gminy Mikołów bez skierowania.

Placówka dla bezdomnych matek z dziećmi lub bezdomnych ojców z dziećmi powinna gwarantować:

1)całodobowe przebywanie w pomieszczeniach gwarantujących poczucie bezpieczeństwa, intymności i poszanowania godności,

2)zapewnienie opieki psychologicznej,

3)zapewnienie dostępu do węzłów sanitarnych z ciepłą wodą,

4)pokoje z oknami, maksymalnie 10 osobowe, wyposażone w łóżka, szafy ubraniowe, stół z krzesłami,

5)w okresie grzewczym zapewnienie temperatury min. 18 º C,

6)zapewnienie izolatki dla osób podejrzanych o choroby zakaźne lub innych stanowiących zagrożenie dla współmieszkańców,

7)zapewnienie odpowiedniego miejsca umożliwiającego mieszkańcom spożywanie oraz przygotowywanie posiłków.

Prowadzący placówkę, świadczący opisane zadanie zobowiązany jest  jednocześnie do:

1) prowadzenia pracy socjalnej w tym: motywowania osób bezdomnych do podjęcia terapii odwykowej, pomocy w załatwianiu spraw urzędowych i osobistych, podjęcia aktywności zawodowej, wzmocnienie aktywności i samodzielności osób bezdomnych,

2) zawieranie oraz prowadzenie indywidualnych programów wychodzenia z bezdomności,

3) umożliwienia kontynuacji nauki dla dzieci objętych obowiązkiem szkolnym,

4) zapewnienie kontaktów z lekarzem poprzez wezwanie lekarza w razie zaistnienia takiej potrzeby lub wezwanie pogotowia ratunkowego,

5) prowadzenie doraźnego poradnictwa w szczególności psychologicznego i prawnego,

6) zapewnienie kontaktu z pracownikiem socjalnym, a także informacji o możliwych formach pomocy,

7) zapewnienia trzech posiłków dziennie, w tym jednego posiłku gorącego w miejscu do tego przeznaczonym,

8)zmiany odzieży w punkcie jej wymiany na czystą oraz umożliwienia wyprania brudnej,

9) zapewnienie czystej pościeli i bielizny pościelowej,

10) zapewnienia środków higieny osobistej w ilości zapewniającej utrzymanie czystości,

11) odwszawiania osób bezdomnych,    

12) stałej współpracy z pracownikami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołowie w szczególności z pracownikiem zajmującym się osobami bezdomnymi,

13) prowadzenie rejestru osób przebywających w placówce,

14) zapewnienia możliwości przyjęć przez całą dobę,

15) zapewnienia poczucia bezpieczeństwa na terenie palcówki,

16) udostępnienie kontaktu e-mail w celu możliwości szybkiego kontaktu z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Mikołowie.

2. Dodatkowe wymogi realizacji zadań:

a) ogłaszający konkurs żąda od podmiotu wyłonionego w konkursie w przypadku usytuowania schroniska w odległości powyżej 50 km od siedziby MOPS Mikołów – zapewnienia transportu osobie bezdomnej własnym transportem wykonawcy na koszt wykonawcy;

b) podmiot wyłoniony w konkursie będzie zatrudniał pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje tj. zapewni, co najmniej: - osobę kierującą placówką, - opiekuna, - pracownika socjalnego, - opiekę pielęgniarską, przewidzianymi do wykonywania usług schronienia mających doświadczenie w realizacji zadań wynikających z ogłoszenia o konkursie;

c) przyjmowanie osób bezdomnych do placówki będzie odbywać się całodobowo;

d) podmiot wyłoniony w konkursie jest zobowiązany do zabezpieczenia odpowiednich warunków dotyczących stanu technicznego budynku, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa p.poż i sanitarno-higienicznego, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W tym celu wykonawca zawierając umowę winien złożyć stosowne oświadczenia w wyżej wymienionym zakresie;

e) osoby przewidziane do realizacji zadania winny podpisać zobowiązanie do zachowania tajemnic prawnie chronionych;

f) wykonawca zapewni dla osób bezdomnych niezbędną odzież;

g) wykonawca będzie przekazywać mieszkańcom placówki korespondencję kierowaną do nich przez MOPS Mikołów.

II. Realizacja zadania obejmuje okres od 01 lutego 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.  Koszty z realizacji zadania mogą zostać wydatkowane z wkładu własnego lub innych źródeł od dnia 1 lutego 2017r.

III. Zasady przyznawania dotacji:

1. Postępowanie w sprawie przyznania dotacji odbędzie się zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, (dalej ustawa).

2. W otwartym konkursie ofert mogą brać udział organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy.

Przedmiot działalności statutowej podmiotu składającego ofertę powinien być zgodny z zakresem zadań wskazanych w ogłoszeniu. W przypadku ofert wspólnych, każda z organizacji powinna spełnić powinna spełniać powyższy wymóg.

1. Dofinansowanie nie może przekroczyć 90 % całkowitych kosztów realizacji zadania.

2. Wymagany jest wkład finansowy oferenta (na który składają się środki finansowe własne, środki finansowe z innych źródeł niż budżet Gminy Mikołów) i/lub wartość wkładu osobowego, który nie może być niższy niż 10 % całkowitego kosztu realizacji zadania. W przypadku niezachowania wymaganego wkładu finansowego lub osobowego oferta zostanie odrzucona ze względów formalnych.

3. W przypadku własnego wkładu finansowego pochodzącego z innych źródeł, należy fakt ten wykazać dokumentem potwierdzającym wysokość zabezpieczonej kwoty dofinansowania z imiennym oznaczeniem nazwy zadania (np. umowa, inny dokument potwierdzający wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania wystawiony przez podmiot współuczestniczący w finansowaniu zadania) dopiero po otrzymaniu informacji o przyznaniu dotacji.

4. W ramach dotacji możliwe jest sfinansowanie kosztów administracyjnych w wysokości do 15 % udzielonej dotacji.

5. Praca wolontariuszy stanowi wkład osobowy organizacji i musi być ujęta w ofercie. Wolontariat (porozumienie) to w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, nieodpłatna dobrowolna praca. Wartość tej pracy powinna uwzględnić ilość przepracowanego czasu oraz standardową stawkę godzinową lub dzienną za dany rodzaj wykonywanej pracy.

6. Wykonawca ma możliwość wniesienia wkładu osobowego, w tym pracy społecznej członków i świadczeń wolontariuszy przy czym:

a) zakres, sposób, liczba godzin wykonywania pracy przez wolontariusza muszą być określone w porozumieniu spisanym z wolontariuszem w oparciu o zasady ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie; do porozumienia należy dołączyć kartę czasu pracy wolontariusza,

b) wolontariusz winien posiadać kwalifikacje i spełniać wymagania odpowiednie do rodzaju i zakresu wykonywanej pracy,

c) jeżeli wolontariusz wykonuje pracę taką samą jak stały personel, to kalkulacja wkładu pracy wolontariusza winna być dokonana w oparciu o stawki obowiązujące dla tego personelu,

d) jeżeli wolontariusz ma wykonywać pracę wymagającą odpowiednich kwalifikacji, to kalkulacja wkładu pracy wolontariusza winna być dokonana w oparciu o obowiązujące stawki rynkowe,

e) w pozostałych przypadkach przyjmuje się, że wartość pracy wolontariusza nie może przekroczyć kwoty 13 zł za jedną godzinę pracy; z zastrzeżeniem, że przepisy powszechne nie wskażą wyższej kwoty;

7. Kosztorys w ofercie musi być czytelny i logiczny. W kosztorysie należy szczegółowo wykazać koszty rodzajowe wraz z kosztami jednostkowymi planowanego zadania. Wydatki przedstawione w kosztorysie muszą znajdować pełne uzasadnienie w opisie zadania.

8. Podpisy pod ofertą, dołączonymi załącznikami i oświadczeniami składają osoby upoważnione do składania oświadczeń woli. W razie zaistnienia zmian upoważnień w trakcie procedury wyłaniania ofert do realizacji należy niezwłocznie, w formie pisemnej, poinformować o tym fakcie MOPS Mikołów. W przypadku braku podpisu lub niewłaściwie podpisanej oferty, oferta zostanie odrzucona ze względów formalnych. Za niewłaściwie podpisaną ofertę uznawać się będzie również brak stosownego umocowania dla osoby podpisującej ofertę.

9. Dopuszcza się możliwość składania kilku wniosków dotyczących części zakresu zadań przez tego samego oferenta

10. Środki pochodzące z dotacji nie mogą być wykorzystane na:

 • zakupy nieruchomości,
 • rezerwy na pokrycie przyszłych strat lub zobowiązań,
 • działalność gospodarczą podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego,
 • odsetki z tytułu niezapłaconych w terminie zobowiązań,
 • działalność polityczną,
 • pokrycie kosztów utrzymania biura podmiotów, wykraczające poza zakres realizacji zleconego zadania,
 • nagrody, premie i inne formy pomocy rzeczowej lub finansowej dla osób zajmujących się realizacją zadania,
 • udzielanie pomocy finansowej osobom fizycznym lub prawnym
 • nagrody, premie i inne formy pomocy rzeczowej lub finansowej dla osób zajmujących się realizacją zadania
 • podatek VAT – w przypadku korzystających z prawa do odliczenia podatku od towarów i usług z tytułu dokonanych zakupów.

12. W przypadku składania oferty wspólnej przez kilka organizacji pozarządowych po otrzymaniu informacji o udzieleniu dotacji należy dostarczyć do Urzędu Miasta umowę zawartą między organizacjami pozarządowymi oraz podział praw i obowiązków każdej z organizacji.

13. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do przyznania mniejszej kwoty niż wnioskowana. Ponadto Burmistrz Mikołowa zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości dotacji w przypadku nieprzewidzianej w czasie ogłoszenia konkursu zmiany potrzeb oraz zmiany wysokości planowanych wydatków na ten cel.

14. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie, w takim przypadku oferent może proporcjonalnie zmniejszyć zakres rzeczowy zadania. Wprowadzone zmiany nie mogą obniżyć wartości merytorycznej projektu i jego założonych efektów. W takim przypadku, zaktualizowany harmonogram i kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania do wielkości przyznanej dotacji należy przedłożyć w ciągu 4 dni kalendarzowych, w  Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w  Mikołowie, ul. kolejowa 2 (pokój nr 102) i/lub w formie elektronicznej poprzez generator wniosków. Niedopełnienie tego obowiązku w w/w terminie traktowane będzie jako rezygnacja z dotacji.

15. Dotacja na realizację zadania przekazywana będzie w IV transzach: - I transza do 30 dni od podpisania umowy, II transza do dnia 15.04.2017r., III transza do dnia 15.07.2017r., IV transza do dnia 15.10.2017r.,

16. Podstawą do uruchomienia dotacji będzie zawarcie umowy pomiędzy Gminą Mikołów a wyłonionym w drodze konkursu podmiotem;

Na realizację zadania Burmistrz Mikołowa zamierza przeznaczyć kwotę w łącznej wysokości 183.000 zł.

IV. Warunki realizacji zadania

1. Szczegółowe warunki realizacji zadania określi umowa;

2. Umowa zostanie sporządzona zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznego oraz wzorów sprawozdań z wykonywania tych zadań (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300);

3. Wykonawca przyjmujący zlecenie do realizacji zadania w trybie określonym w ogłoszeniu zobowiązuje się do wykonania zadania w zakresie i na warunkach określonych w umowie oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ),

4. Wykonawca winien wskazać osobę kontaktową wraz z podaniem numeru telefonu, pod którym będzie dostępna;

5.  Gmina posiada uprawnienia kontrolne względem realizatora zadania;

6. Kontroli podlegają stan realizacji zadania, efektywność, rzetelność i jakość wykonania zadania, prawidłowość wykorzystania środków finansowych przyznanych na realizację zadania, prawidłowość prowadzenia dokumentacji określonej przepisami prawa i postanowieniami umowy. Realizowane na podstawie decyzji administracyjnej wydanej dla każdego podopiecznego indywidualnie przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołowie;

7. Wykonawca wyłoniony w konkursie obowiązany jest do prowadzenia i udostępnienia MOPS dokumentacji: - list obecności, kartotek klientów skierowanych przez MOPS lub interwencyjnie kierowanych przez służby mundurowe lub jednostki budżetowe gminy Mikołów bez skierowania, - dokumentów współpracy klientów z innymi placówkami, policją, i innymi instytucjami;

8. Koszty z tytułu wykonania umowy ponosi placówka wyłoniona w konkursie, która winna zabezpieczyć: - narzędzia, - materiały, - środki transportu, - odzież itp. dla prawidłowego wykonania umowy;

9. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego pisemnego poinformowania MOPS o niezgłoszeniu się, nieprzebywaniu klienta w placówce przez okres dłuższy niż kolejne 2 dni;

10. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego lub telefonicznego poinformowania o sytuacji wydalenia klienta z placówki z podaniem przyczyny, w terminie nie dłuższym niż 2 dni od dnia zdarzenia;

11. Wszelkie koszty pozostające w bezpośrednim związku z realizacją zadania, przeznaczone na jego wykonanie są kosztami kwalifikowalnymi i mogą zostać sfinansowane lub dofinansowane z dotacji np.: pokrycie kosztów prowadzenia biura w celu niezbędnym do realizacji zadania, w ramach kosztów administracyjnych. Koszty jednak muszą mieć znamiona kosztów niezbędnych i być zaplanowane w kosztorysie;

12. Z rocznej kwoty dotacji na leki i środki farmaceutyczne dla bezdomnych kierowanych z gminy Mikołów może być przeznaczona kwota nie wyższa niż 5.000zł;

13. Oferent jest zobowiązany do przedstawienia oświadczenia w kwestii prawa zajmowania lokalu W przypadku realizowania zdania w kilku miejscach, należy dołączyć dokumenty poświadczające prawo zajmowania wszystkich lokali. Oświadczenia należy przedstawić po otrzymaniu informacji o udzieleniu dotacji. 

V. Sposób rozliczenia usług schronienia wraz z wyżywieniem i zapewnienie niezbędnych warunków socjalnych dla bezdomnych Gminy Mikołów:

a)      wykonawca do każdego 5-go dnia każdego miesiąca powinien dostarczyć do MOPS Mikołów rozliczenie za faktycznie wykonane usługi schronienia za poprzedni  miesiąc;

b)      na wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za dochowanie obowiązków w zakresie przetwarzania danych osobowych a wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych oraz za przygotowanie dokumentów tj. ewidencji mieszkańców placówki, list obecności klientów;

c)      wykonawca, który otrzyma dotację z budżetu Gminy Mikołów jest zobowiązany do wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację zadania

d)     wykonawca jest zobowiązany do złożenia  do 5-go dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni miesięcznych informacji do MOPS Mikołów składających się z :

 • ewidencji mieszkańców placówki kierowanych przez MOPS Mikołów oraz inne podmioty w trybie interwencyjnym – załącznik nr 3
 • list obecności podpisanych przez osoby bezdomne – załącznik nr 4

VI. Ofertę należy sporządzić według następujących zasad:

1.oferta musi być kompletna i zawierać odpowiedzi na wszystkie wymagane pytania, jeśli pytanie nie dotyczy wykonawcy czy zgłoszonego przez niego projektu zaznaczyć poprzez zapis „nie dotyczy”;

2.zabrania się dokonywania zmian w układzie wyznaczonym wzorem oferty;

3.oferty niezgodne ze wzorem, niekompletne i nieprawidłowo wypełnione lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane;

Formularz oferty można pobrać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mikołowie w godzinach funkcjonowania MOPS lub ze strony internetowej www.bip.mikolow.eu, www.ngo.mikolow.eu

Upoważniona do kontaktów z oferentami: Aleksandra Stolarska tel. 32 3242 668, e-mail aleksandra.stolarska@mops.mikolow.eu, Joanna Walczuk tel. 32 3242 677, e-mail joanna.walczuk@mops.mikolow.eu

VII. Termin i warunki składania ofert

1.Oferty należy składać w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w  w Mikołowie, ul. Kolejowa  2, pokój nr 102 w terminie do dnia 1 lutego 2017r. do godziny 15.00; w formie:

 • elektronicznej poprzez generator wniosków (zamieszczony na stronie internetowej http://engo.org.pl/#slaskie, oraz na stronie www.ngo.mikolow.eu w zakładce: generator ofert i sprawozdań). Oferta sporządzona w generatorze wniosków spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznego oraz wzorów sprawozdań z wykonywania tych zadań (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300); Po wypełnieniu i wysłaniu oferty w generatorze należy ją wydrukować, podpisać i złożyć w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mikołowie w zamkniętej, nieprzeźroczystej kopercie z dopiskiem „Konkurs na realizację usług schronienia wraz z wyżywieniem i zapewnienie niezbędnych warunków socjalnych dla bezdomnych Gminy Mikołów w 2017 roku”.
 •  lub w formie pisemnej złożona w zamkniętej, nieprzeźroczystej kopercie z dopiskiem „Konkurs na realizację usług schronienia wraz z wyżywieniem i zapewnienie niezbędnych warunków socjalnych dla bezdomnych Gminy Mikołów w 2017 roku”.

2.Oferty złożone po tym terminie zostaną odrzucone ze względów formalnych.

3.Warunkiem udziału w konkursie jest złożenie oferty zgodnej ze wzorem określonym Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznego oraz wzorów sprawozdań z wykonywania tych zadań (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300);

4.Dokumenty podstawowe:

a)  Prawidłowo wypełniony formularz oferty podpisany przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli wraz z pieczątkami, zgodnie z danymi z Krajowego Rejestru Sądowego lub zgodnie z innym dokumentem potwierdzającym status prawny podmiotu i umocowanie osób go reprezentujących.

 • Wszystkie pola oferty muszą zostać czytelnie wypełnione. W pola, które nie odnoszą się do oferenta, należy wpisać „nie dotyczy”
 • W dokumencie nie wolno dokonywać skreśleń i poprawek, poza wyraźnie wskazanymi rubrykami.
 • W przypadku opcji „niepotrzebne skreślić”, należy dokonać właściwego wyboru.
 • We wskazanych miejscach należy umieścić pieczęć podmiotu, dodatkowo na ostatniej stronie oferty przy podpisach należy umieścić pieczęć podmiotu.

c) W przypadku gdy podmiot składający ofertę uzyska informacje, że jego zadanie otrzymało dofinansowanie, zobowiązany jest dostarczyć następujące dokumenty:

 • Umowa zawarta między podmiotami składającymi ofertę wspólną.
 • W przypadku własnego wkładu finansowego pochodzącego z innych źródeł należy dołączyć umowę lub inny dokument potwierdzający wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania wystawiony przez podmiot współuczestniczący w finansowaniu zadania

1. Dopuszcza się uzupełnianie braków formalnych w ofercie do czterech dni kalendarzowych od dnia wezwania do uzupełnienia tych braków. Wezwanie następuje poprzez informację w generatorze z możliwością powiadomienia telefonicznie.

Pouczenie: Jeżeli osoby uprawnione nie dysponują pieczątkami imiennymi, podpis musi być złożony pełnym imieniem i nazwiskiem (czytelnie) z zaznaczeniem pełnionej funkcji.

VIII. Tryb, termin i kryteria wyboru oferty

1. Oferty będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową powołaną przez Kierownika MOPS;

2. Przy ocenie ofert brane będą pod uwagę następujące kryteria:

 • formalne wskazane w załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia
 • merytoryczne wskazane w załączniku nr 2 do niniejszego ogłoszenia;

3. Spełnienie kryteriów oceny formalnej dopuszcza ofertę do oceny merytorycznej;

4. Ocena oferty będzie dokonywana na podstawie liczby punktów przyznanych przez Komisję w poszczególnych zakresach oceny merytorycznej, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego ogłoszenia

5. Kwota dotacji nie może przekroczyć przeznaczonych na to zadanie środków określonych w konkursie ofert;

6. Wyboru oferty dokonuje Kierownik MOPS po zapoznaniu się z opinią Komisji konkursowej.

7. Od decyzji Kierownika MOPS, co do wyboru oferty i udzielenia dotacji nie stosuje się trybu odwołania.

8. Wyniki dokonania wyboru oferty oraz wysokość przyznanej dotacji zostaną podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Mikołów, MOPS Mikołów, na stronie internetowej oraz w bip. O wyniku konkursu wykonawca zostanie powiadomiony na piśmie.

Kierownik MOPS zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert.

IX.  Termin realizacji zadania

1. Realizacja zadania obejmuje okres od 1 lutego 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

2. Dotacja przyznana na rok 2017 zostanie przekazana na rachunek Wykonawcy w terminach wskazanych w umowie, a zadanie zostanie rozliczone na podstawie faktycznie poniesionych kosztów wykazanych w zestawieniu faktur i rachunków w sprawozdaniu końcowym.

3. Szczegółowe warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadań regulować będzie umowa.

4. Sprawozdanie końcowe z realizacji zadania publicznego należy złożyć w terminie 30 dni od dnia zakończenia zadania sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznego oraz wzorów sprawozdań z wykonywania tych zadań (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300);

5. Sprawozdanie  sporządzone w generatorze wniosków www.engo.org.pl/#slaskie spełnia wymagania rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznego oraz wzorów sprawozdań z wykonywania tych zadań (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300). Po wypełnieniu i wysłaniu sprawozdania w generatorze należy je wydrukować, podpisać i złożyć w MOPS Mikołów.

X. Sposób rozliczenia zadania

1. Na zleceniobiorcy spoczywa odpowiedzialność za przygotowanie dokumentacji dotyczącej realizacji zadania;

2. Rozliczenie zadania publicznego następuje na podstawie dokumentów księgowych, których data wystawienia mieści się w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia zakończenia realizacji zadania publicznego, wskazanego w umowie;

3. Zleceniobiorca, który otrzyma dotację z budżetu gminy Mikołów jest zobowiązany do wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację zadania.

XI. Warunkiem zawarcia umowy będą

1. Wskazanie rachunku bankowego, na który zostanie przekazana dotacja;

2. W przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana – korekta kosztorysu projektu oraz w razie konieczności – korekta harmonogramu;

3. Złożenie oświadczenia o zgodności odpisu z rejestru, ewidencji ze stanem faktycznym w dniu podpisania Umowy;

4. Podanie numerów PESEL osób uprawnionych do podpisania Umowy;

Informacja o przyznanych dotacjach na realizację zadania publicznego w dziedzinie wzmocnienia pomocy społecznej i działalności charytatywnej udzielono dotacji:

Lista podmiotów dofinansowanych przez Urząd Miasta Mikołowa w otwartych konkursach ofert na zadanie publiczne w dziedzinie wzmocnienia pomocy społecznej i działalności charytatywnej w 2016 roku dostępna jest w internecie na stronie www.bip.mikolow.eu

ZAŁĄCZNIKI:

KN_2017_MOPS_zal._4_lista_obecnosci

KN_2017_MOPS_zal._3_lista_osob

KN_2017_MOPS_zal._2_karta_oceny_merytorycznej

KN_2017_MOPS_zal._1_karta_oceny_formalnej

Zegar

koronawirus

wspieraj seniora

punkt społecznej życzliwości

projetk unijny postaw na rodzinę

deklaracja dostępności

program dobry start

telefon zaufania

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołowie

43-190 Mikołów, ul. Kolejowa 2

tel. (+4832) 3242660

fax (+4832) 3242694 

e-mail mops@mops.mikolow.eu

 

Godziny urzędowania Ośrodka

Poniedziałek od 7.30 do 17.00

Wtorek - Czwartek od 7.30 do 15.30

Piątek od 7.30 do 14.00

 

Placówka Wsparcia Dziennego Świetlica Opiekuńczo-Specjalistyczna

43-190 Mikołów, ul. Konstytucji 3 Maja 38

tel. (+4832) 226 61 98

e-mail

katarzyna.krzyzaniak@mops.mikolow.eu

 

Godziny urzędowania Placówka Wsparcia Dziennego Świetlicy Opiekuńczo-Specjalistycznej

Poniedziałek - Piątek od 10.00 do 18.00

w okresie ferii szkolnych i wakacji letnich

od poniedziałku do piątku od 8.00 do 16.00

 

Filia Placówki Wsparcia Dziennego Świetlica Opiekuńcza

43-190 Mikołów ul. Górnośląska 29

tel. 882193517

Godziny urzędowania  filii Placówki Wsparcia Dziennego Świetlicy Opiekuńczej

Poniedziałek - Piątek 12.00 - 18.00

w okresie ferii szkolnych i wakacji letnich

od poniedziałku do piątku od 10.00 do 16.00

e-mail wieslawa.stawska@mops.mikolow.eu

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Marzec 2021
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4