Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołowie
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołowie

Korpus Wsparcia Seniorów 2024

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołowie informuje o prowadzonej rekrutacji do udziału w programie „ Korpus Wsparcia Seniorów” Moduł I, którego celem jest zapewnienie usług  opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich seniorom w wieku 60 lat i więcej. Usługi sąsiedzkie świadczone w ramach Modułu I obejmą swoim zakresem:

 • pomoc w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych,
 • podstawową opiekę higieniczno-pielęgnacyjną niewymagającą specjalistycznej wiedzy i kompetencji,
 • w miarę możliwości i potrzeb – zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Adresaci programu:

 • Adresatami wsparcia są osoby w wieku 60 lat i więcej zamieszkujące na terenie gminy Mikołów, które mają problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzące samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkające z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.

Usługi opiekuńcze świadczone w formie usług sąsiedzkich, mogą zostać przyznane:

 • osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona,
 • osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą jej takiej pomocy zapewnić.

Świadczeniem usług sąsiedzkich będą mogły zajmować się osoby, które spełnią poniższe wymagania:

 • ukończyły 18. rok życia,
 • nie należą do rodziny osoby, dla której mają być świadczone usługi,
 • nie są zamieszkującym oddzielnie członkiem rodziny (małżonkiem, wstępnym lub zstępnym) osoby, dla której mają być świadczone usługi,
 • oświadczyły, że są zdolne pod kątem psychofizycznym do świadczenia tego typu usług,
 • zamieszkują w okolicy osoby, dla której przeznaczone są usługi,
 • przeszły szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy (zapewnia MOPS Mikołów),
 • zostały zaakceptowane przez organizatora usług i osobę, na rzecz której usługi te mają być świadczone.

Usługi sąsiedzkie świadczone są w oparciu o umowę cywilno-prawną zawartą pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Mikołowie, a osobą mającą świadczyć te usługi.

Przyznanie wsparcia następuje na podstawie decyzji administracyjnej, w której zostanie określony zakres, ilość godzin i odpłatność.  

Czas realizacji wsparcia: lipiec 2024 – grudzień 2024.

Osoby zainteresowane korzystaniem z usług sąsiedzkich, a także osoby zainteresowane świadczeniem usług sąsiedzkich proszone są o kontakt z Panem Łukaszem Grzesik nr tel. 32 32 42 674, pok. nr 9 oraz Panią Roksaną Jelinek nr tel. 32 32 42 675 pok. 107.

Szczegółowe informacje: https://www.gov.pl/web/rodzina/program-korpus-wsparcia-seniorow-2024

 


 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołowie informuje, że przystąpił do Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024, który finansowany jest ze środków  budżetu Państwa w formie dotacji celowej. 

Kwota uzyskanego dofinansowania: 94 985,00 zł (w tym 64 533,00 zł Moduł I, 30 452,00 zł Moduł II)

Adresatami programu będą seniorzy w wieku 60 lat i więcej, mający problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzący samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkający z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.

Program zakłada realizację dwóch Modułów:

Moduł I, którego celem jest zapewnienie usług  opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich seniorom w wieku 60 lat i więcej.

Usługi sąsiedzkie świadczone w ramach Modułu I obejmą swoim zakresem pomoc w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych, podstawową opiekę higieniczno-pielęgnacyjną, przez którą należy rozumieć formy wsparcia niewymagające specjalistycznej wiedzy i kompetencji, oraz, w miarę potrzeb i możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Moduł II, którego celem będzie poprawa bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez zwiększanie dostępu do tzw. „opieki na odległość”, a także wsparcie gmin w realizacji świadczenia usług opiekuńczych.
W ramach Modułu II gminy będą mogły uzyskać wsparcie finansowe na dofinansowanie zakupu, jak również kosztów użytkowania tzw. opasek lub innych urządzeń bezpieczeństwa oraz na dofinansowanie kosztów użytkowania opasek lub innych urządzeń bezpieczeństwa zakupionych w ramach programu Korpus Wsparcia Seniorów w latach 2022 – 2023.

Osoby zainteresowane, potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu mogą zgłosić się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołowie, ul. Kolejowa 2,pokój nr 9, Pan Łukasz Grzesik, telefon 32 3242674.

ZAŁĄCZNIKI:

 telefon zaufania

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Lipiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Pomoc dla Ukrainy

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mikołowie z siedzibą w Łaziskach Górnych