Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołowie
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołowie

Deklaracja Dostępności

Deklaracja dostępności serwisu www.mops.mikolow.eu

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołowie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej www. mops.mikolow.eu zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego www.mops.mikolow.eu

Data publikacji strony internetowej: 2014-04-10

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2022-03-30

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia 2020-03-03

Oświadczenie zostało zaktualizowane w dniu 2024-03-21.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Ewelina Kumur, adres poczty elektronicznej mops@mops.mikolow.eu.

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 324 26 91.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Zgodnie z art. 10 pkt 6 / deklaracja dostępności / ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z dnia 04.04.2019 r, budynek biurowy w Mikołowie przy ul. Kolejowej 2 stanowi siedzibę Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Budynek wzniesiony metoda tradycyjną 4 kondygnacyjny o pow. 2110 m 2 w kształcie litery L.

Ważniejsze cechy dostępności architektonicznej budynku biurowego przy Kolejowej 2:
Budynek posiada dwa wejścia, do wejścia głównego dostaniemy się przez schody gdzie zamontowany jest dzwonek który w razie konieczności przywołuje osobę z ochrony, która udzieli stosownej pomocy przy wejściu do budynku. Do wejścia bocznego także wchodzimy po schodach przy których jest zamontowany podnośnik z platformą na wózek inwalidzki, osoba z ochrony obiektu jest przeszkolona w jego obsłudze, gdzie również zamontowany jest dzwonek który w razie konieczności przywołuje osobę z ochrony, która udzieli stosownej pomocy przy wejściu do budynku. Celem zapewnienia pełnego komfortu osobom z niepełnosprawnościami mającymi problemy w poruszaniu i tym samych .trudności z wejściem na wyższe kondygnacje, urzędnicy pracujący na piętrach schodzą na parter budynku celem załatwienia spraw. Na parterze budynku znajduje się duża tablica informacyjna z wykazem instytucji oraz numeracją poszczególnych biur znajdujących się w budynku, dodatkowo ochrona służy pomocą informacyjną osobie w potrzebie. Na zewnątrz budynku w bezpośredniej bliskości wejść do budynku, są wyrysowane i stosownie oznaczone dwa miejsca dla osób niepełnosprawnych.

Jednostka zapewnia obsługę osób głuchych (system wideorozmowa z tłumaczem lub dostęp do tłumacza PJM). Osoba uprawniona, która wyraża chęć skorzystania z tłumaczenia, powinna zgłosić ten fakt, na co najmniej trzy dni robocze przed zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Chęć skorzystania z usługi należy zgłosić poprzez: e-mail na adres mops@mops.mikolow.eu, tel 32 3242691

 telefon zaufania

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Maj 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Pomoc dla Ukrainy

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mikołowie z siedzibą w Łaziskach Górnych