Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołowie
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołowie

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Szanowni Państwo,

Z uwagi na zmianę stanu prawnego dotyczącego ochrony praw i wolności osób fizycznych, w szczególności prawa do ochrony danych osobowych i tożsamości, jesteśmy zobowiązani przekazać Państwu informację w zakresie przetwarzania Państwa danych osobowych.

25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej jako: ogólne rozporządzenie o ochronie danych/RODO/rozporządzenie 2016/679.

Rozporządzenie 2016/679 jest aktem prawnym, które w sposób kompleksowy reguluje wszelkie kwestie związane z przetwarzaniem danych osobowych. Jednym z wielu obowiązków nałożonych na administratora danych, czyli Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Mikołowie (43-190), przy ulicy Kolejowej 2 (dalej jako: MOPS w Mikołowie) jest przekazanie stosownych informacji osobom, których dane dotyczą.

Zważając na powyższe, informujemy, iż administratorem Państwa danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Mikołowie (43-190), przy ulicy Kolejowej 2. Zgodnie z zapisami art. 37 ust. 1 lit a rozporządzenia 2016/679 wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: iod@gmainvest.pl lub przesyłając korespondencję na adres MOPS w Mikołowie z dopiskiem „IOD”. Uwzględniając zapisy art. 28 rozporządzenia 2016/676 możemy powierzyć przetwarzanie danych osobowych podmiotom realizującym usługi, które są niezbędne do bieżącego funkcjonowania MOPS w Mikołowie. Dane osobowe powierzamy do przetwarzania m.in.: dostawcy usług hostingowych, podmiotowi zapewniającemu wsparcie informatyczne, czy też zewnętrznej obsłudze prawnej. W uzasadnionych przypadkach odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty oraz organy, którym jesteśmy zobowiązani udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Państwa dane osobowe przetwarzamy na podstawie art. 6 ust. 1 lit c oraz art. 9 ust 2 lit. b rozporządzenia 2016/679 oraz w oparciu o przepisy prawa w zakresie:

 • pomocy społecznej;
 • wychowania w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;
 • ochrony zdrowia psychicznego;
 • zatrudnienia socjalnego;
 • świadczeń rodzinnych;
 • pomocy państwa w wychowywaniu dzieci;
 • promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
 • pomocy osobom uprawnionym do alimentów;
 • ustalenia i wypłaty zasiłków dla opiekunów;
 • wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
 • wsparcia kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”;
 • postępowania administracyjnego;
 • systemu oświaty;
 • przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
 • świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

i ich podanie jest obowiązkowe, w zakresie w jakim realizujemy nałożone na nas obowiązki prawne. W uzasadnionych przypadkach, przetwarzanie Państwa danych osobowych może wymagać wyrażenia Państwa zgody.

Mają Państwo prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, przeniesienia, ograniczenia przetwarzania i usunięcia danych, w zależności od tego, co jest podstawą przetwarzania tychże danych osobowych. Nadto, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w przypadku, kiedy będziemy przetwarzać dane na podstawie Państwa zgody. Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie przetwarzania danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, będą przetwarzane w sposób częściowo zautomatyzowany oraz nie będą podlegać profilowaniu.

Okres przetwarzania Państwa danych osobowych uzależniony jest od obowiązujących przepisów prawa, w oparciu o które realizujemy nasze obowiązki, jak również od okresu wynikającego z przyjętego w MOPS w Mikołowie jednolitego rzeczowego wykazu akt. Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania lub wątpliwości, zapraszamy do kontaktu.

Wypełniając zapisy art. 11 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, udostępniamy dane wyznaczonego inspektora ochrony danych: Piotr Michalski, e-mail: iod@gmainvest.pl

 

 telefon zaufania

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Grudzień 2023 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Pomoc dla Ukrainy

wspieraj seniora

 

 

powiatowy urząd pracy

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mikołowie z siedzibą w Łaziskach Górnych