Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołowie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołowie

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Czcionka:

Jeżeli jesteś osobą samotną, niezdolną do samodzielnego funkcjonowania ze względu na wiek lub stan zdrowia, jeżeli potrzebujesz pomocy osoby drugiej a rodzina nie jest w stanie Ci takiej pomocy zapewnić, możesz zgłosić się do pracownika socjalnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołowie (osobiście  lub telefonicznie) i  przedstawić swój problem. Pracownicy socjalni tutejszego Ośrodka w Mikołowie pracują w budynku MOPS w Mikołowie przy ul. Kolejowej 2.

W takiej sytuacji Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołowie może udzielić następującej pomocy:

- pomocy w formie usług opiekuńczych lub  specjalistycznych usług opiekuńczych zgodnie ustawą o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. z późniejszymi zmianami.

Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone są przez zatrudnione opiekunki lub inne osoby przewidziane do wykonania danego zadania, w miejscu wskazanym przez klienta, na terenie Mikołowa, na podstawie pisemnej decyzji administracyjnej, poprzedzonej złożeniem kompletnego wywiadu środowiskowego przez pracownika socjalnego.

Usługi obejmują pomoc:

Pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, w szczególności w:

-czynności związane z dostarczaniem produktów żywnościowych,

-przygotowanie lub dostarczanie posiłków,

-pomoc w spożywaniu posiłków lub karmienie,

-czynności związane z prowadzeniem gospodarstwa domowego , w tym utrzymanie porządku i czystości w najbliższym otoczeniu,

-czynności związane z utrzymaniem czystości odzieży, bielizny osobistej, pościelowej, stołowej i ręczników,

-dokonywanie niezbędnych zakupów oraz regulowanie opłat domowych,

-czynności dotyczące prowadzenia spraw osobistych, w tym pomoc w załatwianiu spraw urzędowych i pomoc w dostępie do świadczeń zdrowotnych,

-czynności dotyczące zagospodarowania w aktywny sposób czasu wolnego,

-pomoc przy przemieszczaniu się,

-realizacja recept, wykupywanie leków,

-inne .

Opieka higieniczna, w szczególności:

-czynności związane z utrzymaniem higieny osobistej,

-pomoc przy załatwianiu potrzeb fizjologicznych,

-zmiana pieluchomajtek z uwzględnieniem czynności higieniczno – pielęgnacyjnych,

-pomoc przy ubieraniu się, zmianie bielizny osobistej,

-zmiana bielizny pościelowej,

-układanie osoby leżącej w łóżku i pomoc przy zmianie pozycji,

-inne.

Pielęgnacja zalecona przez lekarza, która obejmuje czynności pielęgnacyjne wynikające z przedłożonego zaświadczenia lekarskiego lub dokumentacji medycznej, uzupełniające w stosunku do pielęgniarskiej opieki środowiskowej

Zapewnienie kontaktów z otoczeniem, w szczególności:

-czynności wspomagające nawiązywanie, utrzymywanie i rozwijanie kontaktów z rodziną, osobami z bliskiego otoczenia osoby korzystającej z usług oraz społecznością lokalną ukierunkowane na budowanie sieci wsparcia dla osoby korzystającej z usług,

-czynności wspomagające uczestnictwo w życiu społeczności lokalnej,

-inne.

Odpłatność za świadczone usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze określa Uchwała Nr XXXVIII/735/2018 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 23 stycznia 2018r. ze zm.

Na podstawie postanowień Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r. z późniejszymi zmianami MOPS w Mikołowie może przyznać specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób wymagających specjalistycznej pomocy dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju i schorzenia lub niepełnosprawności.

Usługi obejmują następujący zakres:

  1. uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, w tym zwłaszcza:

a) kształtowanie umiejętności zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych i umiejętności społecznego funkcjonowania, motywowanie do aktywności, leczenia i rehabilitacji, prowadzenie treningów umiejętności samoobsługi i umiejętności społecznych oraz wspieranie, także w formie asystowania w codziennych czynnościach życiowych, w szczególności takich jak:

- samoobsługa, zwłaszcza wykonywanie czynności gospodarczych i porządkowych, w tym umiejętność utrzymania i prowadzenia domu,

- dbałość o higienę i wygląd,

- utrzymanie kontaktów z domownikami, rówieśnikami, w miejscu nauki i pracy oraz ze społecznością lokalną,

- wspólne organizowanie i spędzanie czasu wolnego,

- korzystanie z usług różnych instytucji,

b) interwencje i pomoc w życiu w rodzinie, w tym:

- pomoc w radzeniu sobie w sytuacjach kryzysowych - poradnictwo specjalistyczne, interwencje kryzysowe, wsparcie psychologiczne, rozmowy terapeutyczne,

- ułatwienie dostępu do edukacji i kultury,

- doradztwo, koordynacja działań innych służb na rzecz rodziny, której członkiem jest osoba uzyskująca pomoc w formie specjalistycznych usług,

- kształtowanie pozytywnych relacji osoby wspieranej z osobami bliskimi,

- współpraca z rodziną – kształtowanie odpowiednich postaw wobec osoby chorującej, niepełnosprawnej,

c) pomoc w załatwieniu spraw urzędowych, w tym:

- w uzyskaniu świadczeń socjalnych, emerytalno – rentowych,

- w wypełnianiu dokumentów urzędowych,

d) wspieranie i pomoc w uzyskaniu zatrudnienia, w tym zwłaszcza:

- w szukaniu informacji o pracy, pomoc w znalezieniu zatrudnienia lub alternatywnego zajęcia, w szczególności uczestnictwo w zajęciach warsztatów terapii zajęciowej, zakładach aktywności zawodowej, środowiskowych domach samopomocy, centrach i klubach integracji społecznej, klubach pracy,

- w kompletowaniu dokumentów potrzebnych do zatrudnienia,

- w przygotowaniu do rozmowy z pracodawcą, wspieranie i asystowanie w kontaktach z pracodawcą,

- w rozwiązywaniu problemów psychicznych wynikających z pracy lub jej braku,

e) pomoc w gospodarowaniu pieniędzmi, w tym:

- nauka planowania budżetu, asystowanie przy ponoszeniu wydatków, pomoc w uzyskaniu ulg w opłatach,

- zwiększenie umiejętności gospodarowania własnym budżetem oraz usamodzielnienie finansowe.

  1. pielęgnacja  - jako wspieranie procesu leczenia, w tym:

a) pomoc w dostępie do świadczeń zdrowotnych,

b) uzgadnianie i pilnowanie terminów wizyt lekarskich, badań diagnostycznych,

c) pomoc w wykupywaniu lub zamawianiu leków w aptece,

d) pilnowanie przyjmowania leków oraz obserwowanie ewentualnie skutków ubocznych ich stosowania,

e) w szczególnie uzasadnionych przypadkach zmiana opatrunków, pomoc w użyciu środków pomocniczych i materiałów medycznych, przedmiotów ortopedycznych, a także w utrzymaniu higieny,

f) pomoc w dotarciu do placówek służby zdrowia,

g) pomoc w dotarciu do placówek rehabilitacyjnych.

  1. rehabilitacja fizyczna i usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu w zakresie nieobjętym przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135, z późn. zm.):

a) zgodnie z zaleceniami lekarskimi lub specjalisty z zakresu rehabilitacji ruchowej lub fizjoterapii,

b) współpraca ze specjalistami w zakresie wspierania psychologiczno-pedagogicznego i edukacyjno-terapeutycznego  zmierzającego do wielostronnej aktywizacji osoby korzystającej ze specjalistycznych usług.

  1. pomoc mieszkaniowa, w tym:

a) w uzyskaniu mieszkania, negocjowaniu i wnoszeniu opłat,

b) w organizacji drobnych remontów, adaptacji, napraw, likwidacji barier architektonicznych,

c) kształtowanie właściwych relacji osoby uzyskującej pomoc z sąsiadami i gospodarzem domu.

  1. zapewnienie dzieciom i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi dostępu do zajęć rehabilitacyjnych i rewalidacyjno-wychowawczych, w wyjątkowych przypadkach, jeżeli nie mają możliwości uzyskania dostępu do zajęć, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Nr 111, poz.535, z późn. zm.).

 

Usługi te świadczone przez osoby posiadające odpowiednie przygotowanie zawodowe oraz kwalifikacje do wykonania zawodu: pracownika socjalnego, psychologa, pedagoga, logopedy, terapeuty zajęciowego, pielęgniarki, asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekunki środowiskowej, specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej fizjoterapeuty lub innego zawodu dającego wiedzę umiejętności pozwalające świadczyć określone specjalistyczne usługi.

Odpłatność za specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi ustala się na podstawie Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 roku w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005r. Nr 189, poz. 1598 z późn. zm.)

ZAŁĄCZNIKI:

Zegar

program czyste powietrze

koronawirus

wspieraj seniora

punkt społecznej życzliwości

projetk unijny postaw na rodzinę

deklaracja dostępności

telefon zaufania

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołowie

43-190 Mikołów, ul. Kolejowa 2

tel. (+4832) 3242660

fax (+4832) 3242694 

e-mail mops@mops.mikolow.eu

 

Godziny urzędowania Ośrodka

Poniedziałek od 7.30 do 17.00

Wtorek - Czwartek od 7.30 do 15.30

Piątek od 7.30 do 14.00

 

Placówka Wsparcia Dziennego Świetlica Opiekuńczo-Specjalistyczna

43-190 Mikołów, ul. Konstytucji 3 Maja 38

tel. (+4832) 226 61 98

e-mail

katarzyna.krzyzaniak@mops.mikolow.eu

 

Godziny urzędowania Placówka Wsparcia Dziennego Świetlicy Opiekuńczo-Specjalistycznej

Poniedziałek - Piątek od 10.00 do 18.00

w okresie ferii szkolnych i wakacji letnich

od poniedziałku do piątku od 8.00 do 16.00

 

Filia Placówki Wsparcia Dziennego Świetlica Opiekuńcza

43-190 Mikołów ul. Górnośląska 29

tel. 882193517

Godziny urzędowania  filii Placówki Wsparcia Dziennego Świetlicy Opiekuńczej

Poniedziałek - Piątek 12.00 - 18.00

w okresie ferii szkolnych i wakacji letnich

od poniedziałku do piątku od 10.00 do 16.00

e-mail wieslawa.stawska@mops.mikolow.eu

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Styczeń 2022
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6