Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołowie
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołowie

Program "Opieka 75+" na rok 2023

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołowie informuje, że realizuje Program „Opieka 75+”  na rok 2023.

Program jest odpowiedzią na obserwowany wzrost zapotrzebowania na usługi opiekuńcze w jego ramach, co w konsekwencji prowadzi do wzrostu kosztu jego realizacji. Celem programu jest wsparcie finansowe samorządów gminnych w realizacji tegozadania w gminach do 60 tys. mieszkańców: wiejskich, miejskich i miejsko-wiejskich, które realizują usługi opiekuńcze samodzielnie (tj. przez pracowników ośrodków pomocy społecznej/centrów usług społecznych, urzędów gmin, lub innych gminnych jednostek organizacyjnych) lub poprzez zlecanie realizacji przedmiotowego zadania organizacjom pozarządowym, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, tj. organizacjom pozarządowym, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”, oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 pkt 1 i 3 tej ustawy, lub poprzez zakup przedmiotowych usług od podmiotów sektora prywatnego.

Strategicznym celem programu jest poprawa dostępności do usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych, dla osób w wieku 75 lat i więcej, które są osobami samotnymi (zgodnie z art. 6 pkt 9 ustawy o pomocy społecznej) lub są osobami samotnie gospodarującymi (zgodnie z art. 6 pkt 10 ustawy o pomocy społecznej), a także tych, które pozostają w rodzinie.

Program jest elementem polityki społecznej państwa w zakresie:

1. Zapewnienia ww. osobom wsparcia i pomocy adekwatnej do potrzeb i możliwości wynikających z wieku i stanu zdrowia, w ramach usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych.

2. Poprawy jakości życia osób w wieku 75 lat i więcej.

3. Umożliwienia gminom rozszerzenia oferty usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób w wieku 75 lat i więcej.

4. Wsparcia finansowego gmin w wypełnianiu zadań własnych o charakterze obowiązkowym.

Wysokość dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadania własnego Gminy tj. świadczenia usług opiekuńczych dla osób w wieku 75 lat i więcej w ramach Programu „Opieka 75+” na rok 2023: 35 946,00 zł

Całkowita wartość: 59 910,00 zł

 

 

ZAŁĄCZNIKI:

 telefon zaufania

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Maj 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Pomoc dla Ukrainy

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mikołowie z siedzibą w Łaziskach Górnych