Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołowie
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołowie

"Program Aktywności Lokalnej na os. Mickiewicza"

 

Jednym z narzędzi służących realizacji działań na rzecz aktywizacji społecznej jest tworzenie i wdrażanie Programów Aktywności Lokalnej (PAL). PAL, który oferuje różne formy wsparcia mające na celu aktywizację społeczną, zawodową, edukacyjną i zdrowotną integruje społeczności lokalne w tym także osoby wykluczone społecznie i zawodowo. Uczestnictwo w zaplanowanych działaniach umożliwia prawidłowe funkcjonowanie w środowisku, a także ułatwia dostęp do rynku pracy bez względu na wiek i płeć.

Program Aktywności Lokalnej na os. Mickiewicza realizowany będzie w oparciu o projekt pt .„Program wsparcia społeczności lokalnych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.1. Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – ZIT

Program skierowany będzie dla mieszkańców osiedla Mickiewicza, którzy zostaną objęci działaniami o charakterze edukacyjno- sportowo-kulturalnym.

Program Aktywności Lokalnej dla osiedla Mickiewicza jest odpowiedzią na cel główny projektu realizowanego w ramach partnerstwa z Fundacją Pomocy Dzieciom „Ulica” oraz Fundacją Zakątek Pokoleń tj. rozwój i wzmocnienie potencjału społecznego i zawodowego społeczności lokalnych, łagodzenie skutków ubóstwa poprzez pomoc najbardziej zagrożonym grupom społecznym oraz integracja mieszkańców zamieszkujących zdegradowane obszary Gminy Mikołów.

Program jest odpowiedzią na potrzebę integracji wspólnot, środowisk lokalnych. grupom społecznym oraz integracja mieszkańców zamieszkujących zdegradowane obszary Gminy Mikołów. Program jest odpowiedzią na potrzebę integracji wspólnot, środowisk lokalnych.

Działania podejmowane w ramach PAL na rzecz osiedla Mickiewicza realizowane będą przy zaangażowaniu i współpracy mieszkańców, organizacji pozarządowych, prywatnych przedsiębiorców. Służyć mają rozwojowi środowiska lokalnego, wzmocnieniu podmiotowości mieszkańców, wspólnoty, zmiany postrzegania społecznego. Priorytetem prowadzonych działań będzie: inicjowanie środowiska lokalnego, wspieranie i reintegrację rodziny, budowa partnerstw opartych na zaufaniu i solidarności, podniesienie poziomu funkcjonowania społecznego rodzin uczestników jak i ich otoczenia.

Realizacja PAL pomoże w nawiązaniu partnerskich relacji, pobudzi społeczność do

podejmowania wysiłku na rzecz samych siebie. Działania prowadzone w ramach PAL prowadzić będą do aktywizowania społeczności lokalnej, tworzenia poczucia przynależności do danego miejsca i społeczności, a w konsekwencji doprowadzą do przywrócenia zdolności do podjęcia zatrudnienia i powrotu na rynek pracy m.in. dzięki zastosowaniu usług o charakterze zawodowym.

Zakłada się, że wszelkie działania podjęte w ramach PAL będą się wzajemnie przenikać i uzupełniać, co wpłynie na poprawę funkcjonowania uczestników w środowisku przez włączenie ich do działań na rzecz lokalnego społeczeństwa oraz na zwiększenie poczucia odpowiedzialności za samych siebie i całej społeczności lokalnej.

Celem głównym niniejszego Programu Aktywności Lokalnej jest podniesienie poziomu aktywności mieszkańców w celu poprawy sytuacji osobistej i integracji lokalnej społeczności oraz poprawa jakości życia rodzin. Program będzie realizowany na zasadach wspierających mieszkańców w ich samodzielności w dążeniu do poprawy jakości życia.

Cele szczegółowe:

1) Zmniejszenie barier społecznych poprzez podniesienie motywacji do działania i zaufania we własne siły, zwiększenie zdolności komunikacyjnych uczestniczek i uczestników projektu,

2) Poprawa jakości życia i zwiększenie możliwości udziału w życiu społecznym osób starszych i osób z niepełnosprawnością,

3) Podniesienie samooceny, zwiększenie motywacji społecznej i zawodowej,

4) Wypracowanie modelu działań środowiskowych opartych na współdziałaniu różnych instytucji, organizacji oraz mieszkańców,

5) Promocja postaw prospołecznych,

6) Dążenie do zmiany wizerunku osiedla i jego mieszkańców,

7) Zwiększenie kompetencji społecznych i życiowych uczestników Programu.

 telefon zaufania

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Maj 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Pomoc dla Ukrainy

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mikołowie z siedzibą w Łaziskach Górnych