Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołowie
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołowie

Program wsparcia społeczności lokalnych 2018 - 2020

 

Program wsparcia społeczności lokalnych - projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląsiego 2014-2020 dla osi priorytetowej: IX. Właczenie Społeczne dla działania: 9.1. Aktywna integracja dla poddziałania 9.1.1. Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych - ZIT

Planowany okres realizacji:  01.09.2018 – 31.08.2020

Całkowita wartość projektu: 651 812,50 zł

Wartość dofinansowania: 619 221,87 zł

 

Cel główny projektu:

Celem projektu jest rozwój i wzmacnianie potencjału społecznego i zawodowego społeczności lokalnych, łagodzenie skutków ubóstwa poprzez pomoc najbardziej zagrożonym grupom społecznym oraz integracja mieszkańców zamieszkujących zdegradowane obszary Gminy Mikołów. Projekt zakłada kompleksowe organizowanie społeczności lokalnych, w których występują problemy społeczne przez rozwój i wzmacnianie spójności lokalnej, integrację oraz podnieniesie poziomu aktywności mieszkańców Rynku oraz osiedla Mickiewicza, a także społeczności kategorialnych. Projekt ma na celu wzmocnienie podmiotowości mieszkańców, stworzenie warunków rozwoju instytucji społeczeństwa obywatelskiego, powstania więzi społecznych na terenie miasta i obejmuje swym działaniem co najmniej 96 mieszkańców Gminy Mikołów.

Wsparciem zostanie obiętych 5 społeczności lokalnych, w tym 2 społeczności terytorialne ze zdegradowanych obszarów i 3 społeczności kategorialne, zamieszkujące rewitalizowany obszar Gminy Mikołów.

W ramach projektu realizowany będzie Program Aktywności Lokalnej dla mieszkańców osiedla Mickiewicza, które znajduje się na obszarze rewitalizowanym Gminy Mikołów. Celem głównym PAL jest podniesienie poziomu aktywności mieszkańców oraz instytucji lokalnych na rzecz samodzielnego rozwiązywania ważnych problemów społecznych. Działaniami może być objęty uczestnik jak i jego rodzina, najbliższe otoczenie.

W ramach Programu Aktywności Lokalnej realizowanego na osiedlu Mickiewicza będą miedzy innymi podejmowane działania w ramach animacji środowiska lokalnego.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej będzie prowadził rekrutacje na zajęcia animacyjne, które będą odbywały w budynku na osiedlu Mickiewicza 12 w ramach lokalnego miejsca spotkań.

Pracownik socjalny będzie regularnie spotykał się z mieszkańcami osiedla w celu organizacji wspólnych inicjatyw i przedsięwzięć. Planuje się objęcie uczestników wsparciem w postaci: grup samopomocy, animatora lokalnego, usług edukacyjnych, wolontariatu, spotkań sąsiedzkich, organizacji wyjść i wyjazdów integracyjnych dla aktywnych uczestników.

 

Planowane efekty realizacji projektu:

W związku z realizacją projektu zakłada się: wzrost znacznienia społeczności lokalnych, integrację środowisk lokalnych, zwiększenie aktywności i zangażowania mieszkańców w działania na rzecz społeczności lokalnych. Jednocześnie zacieśnienie współpracy między partnerami wpłynie korzystnie na jakość oferowanego wsparcia, tym samym podniesiona zostanie rola współpracy w podejmowaniu działań na rzecz społeczności. Realizacja zaplanowanaych działań da szansę na wzrost aktywności zarówno w sferze społecznej jak i zatrudnieniowej.

 telefon zaufania

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Maj 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Pomoc dla Ukrainy

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mikołowie z siedzibą w Łaziskach Górnych