Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołowie
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołowie

Projekt "Zakontraktuj swoją przyszłość" 2009

logo Unii Europejskiej

Projekt skierowany jest do grupy 30 osób długotrwale bezrobotnych w wieku aktywności zawodowej, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej oraz ich rodzin, zamieszkujących na terenie gminy Mikołów.

Projekt ma na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz zwiększenie aktywności zawodowej osób bezrobotnych objętych wsparciem pomocy społecznej. Cel strategiczny projektu zostanie osiągnięty poprzez realizację następujących celów szczegółowych:

  • ukierunkowanie rozwoju zawodowego i osobistego zgodnie z predyspozycjami klientów opieki społecznej;
  • stworzenie szans podjęcia pracy poprzez uzyskanie kwalifikacji zawodowych;
  • poprawa zdolności interpersonalnych i społecznych.

Umiejętności zdobyte podczas realizacji projektu pozwolą nie tylko na uzyskanie kwalifikacji zawodowych umożliwiających podjęcie pracy zarobkowej ale również zwiększą szanse Beneficjentów Ostatecznych na efektywne poruszanie się na rynku pracy poprzez wzrost motywacji, zdolności interpersonalnych oraz rozbudzenie świadomości samorealizacji.

Przewidywane rezultaty „twarde” Projektu:

  • 30 podpisanych kontraktów socjalnych
  • 10 osób zostanie skierowanych na zajęcia Centrum Integracji Społecznej w Mikołowie
  • 20 osób podniesie kwalifikacje zawodowe potwierdzone uzyskaniem dyplomu lub innego równoważnego dokumentu potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji w wyniku ukończenia formy kształcenia

Przewidywane rezultaty „miękkie” Projektu:

  • zmiany postawy życiowej z biernej na czynną
  • podniesienie samooceny i uświadomienie możliwości samorealizacji
  • zwiększenie motywacji do dalszego podnoszenia kwalifikacji zawodowych i interpersonalnych

Projekt zakłada kompleksowe podejście do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Działania przeprowadzone będą na różnych poziomach. Całkowita wartość Projektu to 251.825 PLN, z czego udział własny gminy Mikołów stanowi 26.441,63 PLN.


Pragniemy poinformować że 13 naszych podopiecznych zakończyło i otrzymało certyfikaty ze szkolenia "Sprzedawca, handlowiec z obsługą kas fiskalnych" realizowany w ramach projektu systemowego "Zakontraktuj swoją przyszłość" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-201

Kurs trwał od dnia 29.06.2009 do 13.07.2009

Osoby uczestniczące w szkoleniu uzyskały wiedzę z takich dziedzin jak organizacja i techniki sprzedaży, BHP zachowanie wymagań w zakresie higieny i bezpieczeństwa w placówkach handlowych, obsługa kas fiskalnych.

 telefon zaufania

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Kwiecień 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Pomoc dla Ukrainy

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mikołowie z siedzibą w Łaziskach Górnych