Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołowie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołowie

RODO

Czcionka:

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Szanowni Państwo,

Z uwagi na zmianę stanu prawnego dotyczącego ochrony praw i wolności osób fizycznych, w szczególności prawa do ochrony danych osobowych i tożsamości, jesteśmy zobowiązani przekazać Państwu informację w zakresie przetwarzania Państwa danych osobowych.

25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej jako: ogólne rozporządzenie o ochronie danych/RODO/rozporządzenie 2016/679.

Rozporządzenie 2016/679 jest aktem prawnym, które w sposób kompleksowy reguluje wszelkie kwestie związane z przetwarzaniem danych osobowych. Jednym z wielu obowiązków nałożonych na administratora danych, czyli Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Mikołowie (43-190), przy ulicy Kolejowej 2 (dalej jako: MOPS w Mikołowie) jest przekazanie stosownych informacji osobom, których dane dotyczą.

Zważając na powyższe, informujemy, iż administratorem Państwa danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Mikołowie (43-190), przy ulicy Kolejowej 2. Zgodnie z zapisami art. 37 ust. 1 lit a rozporządzenia 2016/679 wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: iod@gmainvest.pl lub przesyłając korespondencję na adres MOPS w Mikołowie z dopiskiem „IOD”. Uwzględniając zapisy art. 28 rozporządzenia 2016/676 możemy powierzyć przetwarzanie danych osobowych podmiotom realizującym usługi, które są niezbędne do bieżącego funkcjonowania MOPS w Mikołowie. Dane osobowe powierzamy do przetwarzania m.in.: dostawcy usług hostingowych, podmiotowi zapewniającemu wsparcie informatyczne, czy też zewnętrznej obsłudze prawnej. W uzasadnionych przypadkach odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty oraz organy, którym jesteśmy zobowiązani udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Państwa dane osobowe przetwarzamy na podstawie art. 6 ust. 1 lit c oraz art. 9 ust 2 lit. b rozporządzenia 2016/679 oraz w oparciu o przepisy prawa w zakresie:

 • pomocy społecznej;
 • wychowania w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;
 • ochrony zdrowia psychicznego;
 • zatrudnienia socjalnego;
 • świadczeń rodzinnych;
 • pomocy państwa w wychowywaniu dzieci;
 • promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
 • pomocy osobom uprawnionym do alimentów;
 • ustalenia i wypłaty zasiłków dla opiekunów;
 • wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
 • wsparcia kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”;
 • postępowania administracyjnego;
 • systemu oświaty;
 • przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
 • świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

i ich podanie jest obowiązkowe, w zakresie w jakim realizujemy nałożone na nas obowiązki prawne. W uzasadnionych przypadkach, przetwarzanie Państwa danych osobowych może wymagać wyrażenia Państwa zgody.

Mają Państwo prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, przeniesienia, ograniczenia przetwarzania i usunięcia danych, w zależności od tego, co jest podstawą przetwarzania tychże danych osobowych. Nadto, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w przypadku, kiedy będziemy przetwarzać dane na podstawie Państwa zgody. Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie przetwarzania danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, będą przetwarzane w sposób częściowo zautomatyzowany oraz nie będą podlegać profilowaniu.

Okres przetwarzania Państwa danych osobowych uzależniony jest od obowiązujących przepisów prawa, w oparciu o które realizujemy nasze obowiązki, jak również od okresu wynikającego z przyjętego w MOPS w Mikołowie jednolitego rzeczowego wykazu akt. Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania lub wątpliwości, zapraszamy do kontaktu.

Wypełniając zapisy art. 11 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, udostępniamy dane wyznaczonego inspektora ochrony danych: Piotr Michalski, e-mail: iod@gmainvest.pl

 

Informacja o przetwarzaniu danych – PO PŻ Podprogram 2019

 

Z uwagi na art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej jako: Rozporządzenie 2016/679, informujemy, że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Mikołowie (43-190), przy ul. Kolejowej 2 (dalej jako: MOPS/Administrator);
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan kontaktować we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych pod adresem e-mail iod@gmainvest.pl  lub przesyłając korespondencję na adres administratora danych z dopiskiem „IOD”;
 3. dane osobowe obejmują Pani/Pana dane, które zostały wskazane w skierowaniu do otrzymania pomocy żywnościowej, a w szczególności: imię i nazwisko oraz informacje o osobie/rodzinie takie jak: status, dochód, powody udzielenia pomocy, liczbę osób w rodzinie oraz informacje w zakresie uczestnictwa w działaniach finansowanych z EFS;
 4. Pani/Pana dane będą przetwarzane w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia 2016/679, tj. w zakresie niezbędnym do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym, które zostało powierzone Administratorowi w celu udzielenia pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ), współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym;
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów obowiązującego prawa (w tym innym podmiotom uczestniczącym w realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020) oraz podmiotom realizującym usługi, które są niezbędne do bieżącego funkcjonowania, z którymi Administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych, zgodnie z art. 28 Rozporządzenia 2016/679. Administrator nie będzie przekazywał Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub do organizacji międzynarodowej;
 6. Pani/Pana dane będą przechowywane do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów, tj. przez okres realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 – do czasu zatwierdzenia sprawozdania końcowego przez Komisję Europejską oraz 5 lat po zatwierdzeniu sprawozdania. Sprawozdania końcowe jest składane do KE z dniem 30 września 2024 r.;
 7. posiada Pani/Pan:
 • prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, zgodnie z art. 15 Rozporządzenia 2016/679,
 • prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, zgodnie z art. 16 Rozporządzenia 2016/679,
 • prawo do usunięcia danych osobowych, zgodnie z art. 17 Rozporządzenia 2016/679, jednakże z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 17 ust. 1 oraz 3 Rozporządzenia 2016/679,
 • prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych, zgodnie art. 18 Rozporządzenia 2016/679, jednakże z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 Rozporządzenia 2016/679,
 • prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, zgodnie z art. 21 Rozporządzenia 2016/679,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, że dane przetwarzane są w sposób niezgodny z obowiązującym prawem w zakresie ochrony danych;
 1. nie przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych osobowych, zgodnie z art. 20 Rozporządzenia 2016/679, z uwagi na to, że przetwarzanie nie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
 2. podanie przez Panią/Pana danych jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym powierzonego Administratorowi, o którym mowa a pkt. 4 niniejszej informacji;
 3. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystane do podejmowania decyzji, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

Zegar

program czyste powietrze

koronawirus

wspieraj seniora

punkt społecznej życzliwości

projetk unijny postaw na rodzinę

deklaracja dostępności

telefon zaufania

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołowie

43-190 Mikołów, ul. Kolejowa 2

tel. (+4832) 3242660

fax (+4832) 3242694 

e-mail mops@mops.mikolow.eu

 

Godziny urzędowania Ośrodka

Poniedziałek od 7.30 do 17.00

Wtorek - Czwartek od 7.30 do 15.30

Piątek od 7.30 do 14.00

 

Placówka Wsparcia Dziennego Świetlica Opiekuńczo-Specjalistyczna

43-190 Mikołów, ul. Konstytucji 3 Maja 38

tel. (+4832) 226 61 98

e-mail

katarzyna.krzyzaniak@mops.mikolow.eu

 

Godziny urzędowania Placówka Wsparcia Dziennego Świetlicy Opiekuńczo-Specjalistycznej

Poniedziałek - Piątek od 10.00 do 18.00

w okresie ferii szkolnych i wakacji letnich

od poniedziałku do piątku od 8.00 do 16.00

 

Filia Placówki Wsparcia Dziennego Świetlica Opiekuńcza

43-190 Mikołów ul. Górnośląska 29

tel. 882193517

Godziny urzędowania  filii Placówki Wsparcia Dziennego Świetlicy Opiekuńczej

Poniedziałek - Piątek 12.00 - 18.00

w okresie ferii szkolnych i wakacji letnich

od poniedziałku do piątku od 10.00 do 16.00

e-mail wieslawa.stawska@mops.mikolow.eu

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Wrzesień 2021
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3