Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołowie
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołowie

Wspieranie rodziny

Od 2012 roku funkcjonuje ustawa z dnia 9 czerwca 2011r o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U.2018.998 t.j.).

W odniesieniu do gminy ustawa określa zasady i formy wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Wspieranie to zespół planowanych działań mających na celu przywrócenie rodzinie zdolności do wypełniania tych funkcji.

Wsparcie to polega w szczególności na: analizie sytuacji rodziny i środowiska rodzinnego oraz przyczyn kryzysu w rodzinie; wzmocnieniu roli i funkcji rodziny; rozwijaniu umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziny; podniesieniu świadomości w zakresie planowania oraz funkcjonowania rodziny; pomocy w integracji rodziny; przeciwdziałaniu marginalizacji
i degradacji społecznej rodziny; dążeniu do reintegracji rodziny. Praca z rodziną jest prowadzona także w przypadku czasowego umieszczenia dziecka poza rodziną.

Rodziny z problemami opiekuńczo - wychowawczymi stanowią grupę klientów Ośrodka Pomocy, która wymaga szczególnego wsparcia.

W przypadku, gdy Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej poweźmie informację o rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, pracownik socjalny przeprowadza w tej rodzinie wywiad środowiskowy, gdzie po dokonaniu analizy sytuacji rodziny, wnioskuje do Kierownika Ośrodka  o przydzielenie rodzinie asystenta rodziny,

Asystent rodziny bierze udział w aktywnym wspieraniu rodziny poprzez wykorzystywanie różnorodnych metod i narzędzi pracy. Pomoc udzielana rodzinie winna być wszechstronna
i profilaktyczna, tj. uprzedzająca wystąpienie niepożądanych skutków w funkcjonowaniu rodziny.

Do zadań asystenta rodziny należy między innymi:

- opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny
i w konsultacji z pracownikiem socjalnym

- opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną

- udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego

- udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych

- udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych

- udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi

- wspieranie aktywności społecznej rodzin

- motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych

- udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej

- motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych

- udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych

- podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin

- prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci

- realizacja zadań określonych w ustawie z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży
i rodzin "Za życiem" (Dz. U. 2016 poz. 1860)

- monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną

- współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą, o których mowa w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną.

 

PROGRAM „ZA ŻYCIEM”

Jednocześnie każda kobieta w ciąży i jej rodzina może skorzystać z pomocy i wsparcia asystenta rodziny  na podstawie ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem". Asystent na podstawie pisemnego upoważnienia może reprezentować klientkę  w różnych instytucjach, dbając o jej sprawy.

Asystent rodziny:

- udzieli informacji w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny

- udzieli wsparcia psychologicznego

- udzieli pomocy w przezwyciężaniu problemów wychowawczych

- udzieli pomocy prawnej

- będzie wspierał w realizacji codziennych obowiązków.

W celu uzyskania takiego wsparcia należy złożyć wniosek w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w miejscu zamieszkania.

ZAŁĄCZNIKI:

 telefon zaufania

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Kwiecień 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Pomoc dla Ukrainy

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mikołowie z siedzibą w Łaziskach Górnych