Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołowie
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołowie

Wspieranie rodziny

W ramach wspierania rodziny Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołowie świadczy usługi asystenta rodziny realizowane na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011r o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Z założenia jest to forma wsparcia skierowana do rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczej w postaci osoby towarzyszącej, pomagającej i wspierającej w dokonywaniu zmian ukierunkowanych przede wszystkim na bezpieczeństwo i prawidłowy rozwój dzieci. Asystent rodziny przez pewien czas wspomaga rodzinę, tak, aby ta po zakończeniu współpracy potrafiła samodzielnie przezwyciężać trudności życiowe, zwłaszcza te dotyczące opieki i wychowywania dzieci.

Wsparcie to polega w szczególności na: analizie sytuacji rodziny i środowiska rodzinnego oraz przyczyn kryzysu w rodzinie; wzmocnieniu roli i funkcji rodziny; rozwijaniu umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziny; podniesieniu świadomości w zakresie planowania oraz funkcjonowania rodziny; pomocy w integracji rodziny; przeciwdziałaniu marginalizacji i degradacji społecznej rodziny; dążeniu do reintegracji rodziny. Praca z rodziną jest prowadzona także w przypadku czasowego umieszczenia dziecka poza rodziną.

Asystent rodziny bierze udział w aktywnym wspieraniu rodziny poprzez wykorzystywanie różnorodnych metod i narzędzi pracy. To osoba, która towarzyszy rodzinie w poszukiwaniu rozwiązań jej trudnej sytuacji życiowej. Pomaga i wspiera w pokonywaniu trudności tak, aby rodzina w przyszłości potrafiła samodzielnie poradzić sobie z problemami. 

Do zadań asystenta rodziny należy między innymi:

- opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny
i w konsultacji z pracownikiem socjalnym

- opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną

- udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego

- udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych

- udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych

- udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi

- wspieranie aktywności społecznej rodzin

- motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych

- udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej

- motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych

- udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych

- podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin

- prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci

- realizacja zadań określonych w ustawie z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży
i rodzin "Za życiem"

- monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną

- współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą, o których mowa w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną.

W celu uzyskania wsparcia w postaci asystenta rodziny należy złożyć wniosek w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w miejscu zamieszkania.

 telefon zaufania

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Lipiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Pomoc dla Ukrainy

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mikołowie z siedzibą w Łaziskach Górnych