Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołowie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołowie

PN – 6/2015 Przewóz dzieci i wychowawców z Placówki Wsparcia Dziennego na trasie: siedziba Placówki Wsparcia Dziennego, ul. Konstytucji 3-go Maja 40 w Mikołowie do Stadion MOSIR ul. Wolności 2A 44-230 Czerwionka – Leszczyny i z powrotem.

Utworzono dnia 21.08.2015

PN – 6/2015

Mikołów: Przewóz dzieci i wychowawców z Placówki Wsparcia Dziennego na trasie: siedziba Placówki Wsparcia Dziennego, ul. Konstytucji 3-go Maja 40 w Mikołowie  do Stadion MOSIR ul. Wolności 2A 44-230 Czerwionka – Leszczyny i  z powrotem.

 

SEKCJA I ZAMAWIAJĄCY

 

  1. ) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej , ul. Kolejowa 2, 43-190 Mikołów, woj. śląskie, tel. 32 3242666, faks 32 3242694.
  2. RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

 

SEKCJA lI: PRZEDMIOT ZAMÓWI ENIA

 

OKREŚLENI E PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

II.1)Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przewóz dzieci i wychowawców z Placówki Wsparcia Dziennego na trasie: siedziba Placówki Wsparcia Dziennego, ul. Konstytucji 3-go Maja 40  Mikołów do Stadion MOSIR ul. Wolności 2A 44-230 Czerwionka –Leszczyny i  z powrotem.

           II.I.1)Rodzaj zamówienia: usługi.

II.I.2)Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonanie zamówienia w postaci przewozu dzieci i wychowawców jest zgodne z ustawą z dnia 6.09.2001r. o transporcie drogowym z późniejszymi zmianami realizowane będzie jednorazowo w terminie 31.08.2015 na trasie: : siedziba Placówki Wsparcia Dziennego, ul. Konstytucji 3-go Maja 40  Mikołów  do Stadion MOSIR ul. Wolności 2A 44-230 Czerwionka –Leszczyny i  z powrotem. Przewóz osób w godzinach ok. godz. 7.00-7.30 Odwóz z Stadionu MOSIR ul. Wolności 2A 44-230 Czerwionka –Leszczyny do ok. godz. 16.00-16.30. 2. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić pojazd przystosowany do przewozu minimum 45 osób. 3.

Wykonawca gwarantuje, że pojazdy spełniają wymagania określone w ustawie z dnia 6.09.2001r. otransporcie drogowym z późniejszymi zmianami .

           II.I.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.17.00.00-0, 60.17.20.00-4.

           II.I.4)Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

           II.I.5)Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie

           II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Termin wykonania: 31.08.2015.

SEKCJA IlI: I NFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM. EKONOMICZNYM. FINANSOWYM  I TECHNICZNYM

III.1) ZALICZKI

III.2) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

           III. 3.1 ) Uprawnienia do wykonywani a określonej działalności lub czynności,jeżel i przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

        Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

        Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności tj. posiada licencję w zakresie przewozu osób. Okres ważności licencji nie                   może się kończyć przed dniem 30 września 2015 roku.

         III.3.2)Potencjał techniczny

        Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

        Wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. dysponuje co najmniej jednym pojazdem                         zarejestrowanym i przystosowanym do przewozu nie mniejszej niż 45 pasażerów

         III.3.3) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

         Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

         Wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności objętej niniejszym postępowaniem w wysokości 20 000,00 PLN

         III.4)    INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZAĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW                   UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENI U NA PODSTAWIE ART. 24 UST. USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

  • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
  • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;

III.4.2)W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

• Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

SEKCJA IV:PROCEDURA

IV.1 ) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1 ) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. I

V.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1 ) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. I

V.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

          IV.4.1 ) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:  http://www.bip.mikolow.eu

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołowie ul. Kolejowa 2, 43-190 Mikołów.

          IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.08.2015 godzina 11:00, miejsce: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w                 Mikołowie ul. Kolejowa 2, 43-190 Mikołów. IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.6) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z  pomocy udzielonej  przez  państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

ZAŁĄCZNIKI:

SIWZ

Wzór umowy

Załącznik nr 3

Załącznik nr 2

Załącznik nr 1

Załącznik nr 4

Zegar

koronawirus

wspieraj seniora

punkt społecznej życzliwości

projetk unijny postaw na rodzinę

deklaracja dostępności

program dobry start

telefon zaufania

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołowie

43-190 Mikołów, ul. Kolejowa 2

tel. (+4832) 3242660

fax (+4832) 3242694 

e-mail mops@mops.mikolow.eu

 

Godziny urzędowania Ośrodka

Poniedziałek od 7.30 do 17.00

Wtorek - Czwartek od 7.30 do 15.30

Piątek od 7.30 do 14.00

 

Placówka Wsparcia Dziennego Świetlica Opiekuńczo-Specjalistyczna

43-190 Mikołów, ul. Konstytucji 3 Maja 38

tel. (+4832) 226 61 98

e-mail

katarzyna.krzyzaniak@mops.mikolow.eu

 

Godziny urzędowania Placówka Wsparcia Dziennego Świetlicy Opiekuńczo-Specjalistycznej

Poniedziałek - Piątek od 10.00 do 18.00

w okresie ferii szkolnych i wakacji letnich

od poniedziałku do piątku od 8.00 do 16.00

 

Filia Placówki Wsparcia Dziennego Świetlica Opiekuńcza

43-190 Mikołów ul. Górnośląska 29

tel. 882193517

Godziny urzędowania  filii Placówki Wsparcia Dziennego Świetlicy Opiekuńczej

Poniedziałek - Piątek 12.00 - 18.00

w okresie ferii szkolnych i wakacji letnich

od poniedziałku do piątku od 10.00 do 16.00

e-mail wieslawa.stawska@mops.mikolow.eu

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Marzec 2021
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4