Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołowie
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołowie

Informacje o projekcie

 

Informacje o projekcie

Gmina Mikołów realizuje partnerski projekt pn. „CUS – Nowe spojrzenie na usługi społeczne”, który współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027, Priorytet FESL.07 Fundusze Europejskie dla społeczeństwa, Działanie 7.5 Strategiczne projekty dla obszaru usług społecznych, Typ 4. Koordynacja usług społecznych – upowszechnienie i tworzenie CUS. Liderem projektu jest Województwo Śląskie reprezentowane przez Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.

Projekt będzie realizowany w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2027 r.

Celem projektu jest zmiana sposobu realizacji usług społecznych w kierunku ich skoordynowania poprzez utworzenie i wsparcie funkcjonowania Centrów Usług Społecznych na terenie 10 gmin województwa śląskiego. Projekt przewiduje wsparcie samorządów w działaniu na rzecz deinstytucjonalizacji usług społecznych w zakresie: wyboru ścieżki utworzenia CUS, pomocy w przeprowadzeniu diagnozy związanej z rozpoznaniem potrzeb mieszkańców gminy oraz możliwych do realizacji działań wspierających, określania potencjału gminy pod kątem usług społecznych, możliwości wykorzystania NGO i innych podmiotów działających na jej terenie, pomocy w opracowaniu programu usług społecznych oraz zapewnienia nadzoru merytorycznego nad tworzonymi programami.

W efekcie realizowanego projektu powstanie dziesięć Centrów Usług Społecznych, które zapewnią realizację usług społecznych odpowiadających potrzebom mieszkańców. Utworzenie CUS-ów będzie wiązało się z pracami adaptacyjnymi dostosowującymi budynki do zmiany organizacyjnej oraz potrzeb osób z niepełnosprawnością. Projektem zostaną objęte wybrane w ramach otwartego naboru partnerskie gminy: Ruda Śląska, Czechowice-Dziedzice, Mikołów, Jaworze, Konopiska, Woźniki, Czeladź, Kamienica Polska, Łazy, Radzionków. W wyniku podjętych działań każda z gmin, która utworzy CUS opracuje także Lokalny Plan Usług Społecznych.

W Centrach Usług Społecznych gminy będą realizować usługi społeczne. Rezultatem projektu będzie stworzenie oferty różnorodnych usług środowiskowych dostosowanych do potrzeb osób wymagających wsparcia na terenie poszczególnych JST, dzięki czemu usługami świadczonymi w społeczności lokalnej zostanie objętych ogółem nie mniej niż 2400 osób przy zaangażowaniu 140 osób świadczących usługi w środowisku.

W Gminie Mikołów projekt będzie realizowany przez podmiot realizujący tj. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołowie.

Wsparciem w formie usług świadczonych przez CUS objęte będą osoby wymienione jako odbiorcy projektu, będące mieszkańcami 10 gmin - partnerów projektu:

1. Mieszkańcy potrzebujący wsparcia w ramach Centrum Usług Społecznych:

a) wymagające wsparcia osoby z niepełnosprawnościami, osoby starsze, opiekunowie faktyczni;

b) rodziny wymagające wsparcia w tym w formie pieczy zastępczej, osoby w kryzysie bezdomności, dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań lub zagrożone bezdomnością, osoby wymagające aktywizacji zawodowej, reintegracji społeczno-zawodowej, usług zdrowotnych.

2. Osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu (w tym z powodu wieku, stanu zdrowia, niepełnosprawności) i ich otoczenie.

3. Osoby z niepełnosprawnościami i ich otoczenie (m.in. rodzina, środowisko lokalne).

4. Osoby świadczące usługi społeczne w społeczności lokalnej:

a) pracownicy socjalni;

b) terapeuci;

c) inni specjaliści świadczący usługi społeczne, takie jak opiekunowie, wolontariusze, pedagodzy specjalni i specjaliści z różnych dziedzin społecznych.

5. Pracownicy podmiotów działających na rzecz włączenia społecznego.

Ogólne wydatki kwalifikowalne dla całego projektu to 60 555 489,36 PLN oraz dofinansowanie
57 527 714,89 PLN

Gmina Mikołów na realizację projektu otrzyma środki finansowe w wysokości 5 706 600,00 PLN.

Wskaźniki założone do realizacji w trakcie trwania projektu dla Gminy Mikołów to: a) liczba osób, które uzyskały wsparcie w ramach usług realizowanych przez utworzone w projekcie CUS (osoby): 126 osób, b) liczba osób objętych usługami świadczonymi w społeczności lokalnej w programie (osoby): 121 osób, c) liczba osób świadczących usługi dzięki wsparciu w programie (osoby): 19 osób.

#FunduszeUE                    #FunduszeEuropejskie

W kwocie przyznanej dla gminy Mikołów na realizację zadań w projekcie 85% stanowią środki Unii Europejskiej, 10% środki budżetu państwa, 5 % środki Województwa Śląskiego.

 

 telefon zaufania

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Maj 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Pomoc dla Ukrainy

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mikołowie z siedzibą w Łaziskach Górnych