Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołowie
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołowie

Fundusz alimentacyjny

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego

Wnioski o świadczenia rodzinne należy składać w siedzibie Ośrodka, parter pokój nr 2 lub elektronicznie poprzez system teleinformatyczny utworzony przez ministra właściwego do spraw rodziny  (Emp@tia), lub ePuap

Postępowania w sprawie przyznania świadczeń rodzinnych prowadzone są na podstawie:

- ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,

- Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społeczne z dnia 27 lipca 2017 w sprawie o przyznanie świadczeń rodzinnych oraz zakresu informacji, jakie maja być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego,

- Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego,

- Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wysokości dochodu z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 roku życia albo w przypadku, gdy uczy się w szkole lub w szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia, albo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności – bezterminowo. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 900 zł do 30.09.2023r. natomiast od 01.10.2023r. w przeliczeniu na osobę nie przekracza 1209,00 zł. Świadczenia przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500zł.

W przypadku gdy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie przekracza kwotę 900zł o kwotę nie wyższą niż kwota świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej w okresie świadczeniowym, na który jest ustalane prawo do tego świadczenia, świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługuje w wysokości różnicy między kwotą świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej a kwotą, o którą został przekroczony dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie.

Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o bezskuteczności egzekucji zawierające informację o stanie egzekucji, przyczynach jej bezskuteczności oraz działaniach podejmowanych w celu wyegzekwowania zasądzonych alimentów.

Miejski Ośrodek Pomoc Społecznej w Mikołowie jest obowiązany do samodzielnego uzyskania od organów podatkowych lub ministra właściwego do spraw finansów publicznych, organów emerytalno-rentowych oraz z rejestrów publicznych, drogą elektroniczną lub drogą pisemną, odpowiednio:

- informacji o dochodzie,

- informacji o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne, w tym informacji o wysokości składek od poszczególnych płatników i okresach opłacania przez nich tych składek,

- zaświadczenia lub informacji o zgłoszeniu do ubezpieczeń społecznych,

- informacji o legitymowaniu się odpowiednim orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności obejmującej następujące dane: datę i rodzaj wydanego orzeczenia, wskazania w orzeczeniu o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności datę powstania niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności, datę złożenia wniosku o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności albo o stopniu niepełnosprawności, okres, na jaki zostało wydane orzeczenie.

W przypadku braku możliwości samodzielnego uzyskania informacji lub zaświadczeń z przyczyn niezależnych, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołowie będzie wzywał wnioskodawcę do złożenia oświadczeń lub zaświadczeń.

Działania wobec dłużnika alimentacyjnego:

w przypadku bezskuteczności egzekucji osoba uprawniona może złożyć do organu właściwego wierzyciela wniosek o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego.

Wniosek o z funduszu alimentacyjnego można pobrać w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołowie przy ul. Kolejowej 2 oraz z zakładki "Pliki do pobrania"

 telefon zaufania

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Lipiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Pomoc dla Ukrainy

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mikołowie z siedzibą w Łaziskach Górnych