Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołowie
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołowie

Program "Czyste Powietrze"

Program "Czyste Powietrze"  2.0

 

Od 21 października 2020 roku ruszył  nabór wniosków dla Beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania działań dla poprawy jakości powietrza oraz zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

O dofinansowanie może starać się właściciel lub współwłaściciel domu jednorodzinnego lub wydzielonego w takim domu lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą, a miesięczne łączne zarobki w przeliczeniu na osobę nie przekraczają:

CZĘŚĆ II Programu:

- do 1894 zł w gospodarstwie wieloosobowym,

- do 2651 zł w gospodarstwie jednoosobowym;

CZĘŚĆ III Programu:

- do 1090 zł w gospodarstwie wieloosobowym,

- do 1526 zł w gospodarstwie jednoosobowym;

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołowie informuje, że osoba fizyczna, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie podwyższonego poziomu dofinansowania z  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,  powinna złożyć w tut. Organie wniosek o żądaniu wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego.

Więcej informacji można uzyskać :

https://bip.mos.gov.pl/prawo/wzory-wnioskow/

https://mikolow.eu/czyste-powietrze-punkt-informacyjny/

https://czystepowietrze.gov.pl/

https://portal.wfosigw.katowice.pl/strona-glowna-programu

Wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu na potrzeby wydania zaświadczenia o dochodach o którym mowa w art. 411 ust. 10g ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2021 r. poz. 1973, z późn. zm.), w celu złożenia go z wnioskiem o podwyższony poziom dofinansowania z Programu Priorytetowego “Czyste Powietrze”, ustalana jest na podstawie dochodów osiągniętych przez członków gospodarstwa domowego wnioskodawcy w :

 - przedostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono żądanie wydania zaświadczenia – w przypadku żądania złożonego w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 lipca danego roku,

 - ostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono żądanie wydania zaświadczenia – w przypadku żądania złożonego w okresie od dnia 1 sierpnia do dnia 31 grudnia danego roku.

Dla potrzeb wydania tego zaświadczenia, do ustalania wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu, z gospodarstwa rolnego przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 1/12 dochodu ogłoszonego corocznie w drodze obwieszczenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 1256 i 1309), które publikowane jest nie później niż do dnia 23 września każdego roku.

 

Żądanie wydania zaświadczenia oraz zaświadczenie, o którym mowa w ust. 10g, sporządza się zgodnie ze wzorami udostępnionymi w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra właściwego do spraw klimatu.

Podstawa prawna:

-   art. 411 ust. 10 ustawy – Prawo ochrony środowiska.

ZAŁĄCZNIKI:

 telefon zaufania

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Maj 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Pomoc dla Ukrainy

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mikołowie z siedzibą w Łaziskach Górnych