Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołowie
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołowie

Stypendia szkolne

STYPENDIUM SZKOLNE

 

Informujemy o możliwości ubiegania się o STYPENDIUM SZKOLNE przysługujące uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia – jeśli spełnione jest kryterium dochodowe, a w szczególności gdy w rodzinie występuje:

bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełnienia funkcji opiekuńczo – wychowawczych, alkoholizm, narkomania, niepełna rodzina, zdarzenie losowe.

 

Kryterium dochodowe kwalifikujące do ubiegania się o stypendium wynosi 600,00 zł na osobę w rodzinie.

 

Wnioski należy pobrać i złożyć w terminie od dnia 1 września 2023 r. do dnia 15 września 2023 r. dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych do dnia 15 października 2023 roku, natomiast w przypadku uczniów i słuchaczy szkół, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim, dniu lutego - do dnia 15 lutego danego roku szkolnego w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołowie ul. Kolejowa 2, w godzinach urzędowania Ośrodka:

w poniedziałek od 7.30 do 17.00

wtorek-środa od 7.30 do 15.30

piątek od 7.30 do 14.00

Tel. (32) 324-26-77

 

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się jeden raz w roku szkolnym

Komu przysługuje złożenie wniosku:

 • Rodzicom
 • Opiekunowi prawnemu
 • Pełnoletniemu uczniowi
 • Dyrektorowi szkoły, kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium języków obcych, kolegium pracowników służb społecznych, ośrodka umożliwiającego dzieciom upośledzonym realizację obowiązku szkolnego

Obliczając wysokość dochodu bierze się pod uwagę dochód wszystkich osób prowadzących wspólne gospodarstwo domowe, a następnie dzieli się przez liczbę tych osób.

ZASIŁEK SZKOLNY może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego, bez względu na wysokość dochodu w rodzinie.; Zdarzeniem losowym jest np. śmierć rodzica ucznia lub członka jego rodziny, nagła choroba ucznia lub członka jego rodziny, pożar, powódź, klęska żywiołowa. O zasiłek szkolny można się ubiegać w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego uzasadniającego przyznanie zasiłku. Maksymalna wysokość zasiłku to jednorazowa kwota do 620 zł. 

Druki wniosków dostępne są w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ulicy Kolejowej 2 od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania.

Stypendium szkolne udzielane jest na:

 • płatne zajęcia lekcyjne oraz pozalekcyjne o charakterze edukacyjnym tj. czesne za naukę w szkole, korepetycje, kursy nauki języków obcych, informatyki, zajęcia sportowe, nauki tańca, nauki gry na instrumentach muzycznych, basen, kino, teatr, wycieczki szkolne, zielona szkoła
 • podręczniki szkolne, lektury, słowniki, atlasy, encyklopedie, mapy, globusy, publikacje o charakterze edukacyjnym na różnych nośnikach np. edukacyjne programy komputerowe, jeśli są to wydatki związane z zajęciami szkolnymi lub obligatoryjnie wymagane przez szkołę
 • pomoce dydaktyczne, przybory szkolne tj. plecak, torby szkolne, kalkulatory, piórniki, linijki, zeszyty, bloki rysunkowe, długopisy, ołówki, kredki, rapidografy, cyrkle, pisaki, farby
 • strój sportowy wymagany w procesie edukacji (maksymalnie 2 komplety na wf na semestr), odzież sportowa: spodenki, szorty, koszulki, podkoszulki, getry, dresy, kąpielówki, kostium pływacki, czepek, okulary pływackie, obuwie sportowe: tenisówki, halówki, trampki, adidasy, klapki na basen
 • artykuły niezbędne do nauki w poszczególnych rodzajach i typach szkół: farby, płótna, blejtramy, pędzle, instrumenty muzyczne, ubiór ochronny (fartuchy, mundurki potwierdzone przez szkołę) oraz inne związane ze specyfiką szkoły, artykuły do wykonania prac dyplomowych
 • dojazd do szkoły poza miejscem zamieszkania środkami komunikacji zbiorowej
 • zakwaterowanie w internacie, bursie lub stancji

Refundacja kosztów poniesionych przez ucznia na cele edukacyjne dokonuje się między innymi na podstawie oryginałów dokumentów:

 • faktury vat i rachunków imiennych
 • biletów imiennych miesięcznych
 • dowodów wypłat KP
 • zaświadczeń szkoły dotyczy wydatków związanych ze zbiorowymi wyjazdami na wycieczkę szkolną, zieloną szkołę, do kina, teatru, filharmonii)

 

ZAŁĄCZNIKI:

 telefon zaufania

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Maj 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Pomoc dla Ukrainy

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mikołowie z siedzibą w Łaziskach Górnych