Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołowie
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołowie

Zespół Interdyscyplinarny

ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY W GMINIE MIKOŁÓW

Zespół Interdyscyplinarny w Gminie Mikołów został powołany Zarządzeniem Burmistrza Mikołowa Nr 1943/375/23 z dnia 11 grudnia 2023 roku.

Podstawą prawną działania Zespołu Interdyscyplinarnego jest:

 • ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej,
 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 06 września 2013 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”, 
 • Uchwała Nr LXXII/750/2023 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 24 października
  2023 r.,
 • Zarządzenie Zarządzeniem Burmistrza Mikołowa Nr 1943/375/23 z dnia 11 grudnia 2023 roku.

Siedzibą Zespołu Interdyscyplinarnego jest:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołowie, ul. Kolejowa 2, 43-190 Mikołów
tel. 323242691, adres e-mail: zespol.interdyscyplinarny@zi.mikolow.eu

Przewodniczący Zespołu – Aleksandra Stolarska

Zastępca Przewodniczącego Zespołu – Anna Mendecka

W skład Zespołu Interdyscyplinarnego wchodzą przedstawiciele:

 • jednostki organizacyjnej pomocy społecznej,
 • gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych,
 • podmiotu działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy domowej,
 • oświaty,
 • ochrony zdrowia,
 • Policji,
 • organizacji pozarządowych,
 • kurator sądowy.

Zadania Zespołu Interdyscyplinarnego

Zespół interdyscyplinarny realizuje działania określone w gminnym programie przeciwdziałania przemocy domowej oraz ochrony osób doznających przemocy domowej.

Do zadań zespołu interdyscyplinarnego należy tworzenie warunków umożliwiających realizację zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej oraz integrowanie
i koordynowanie działań podmiotów, o których mowa w art. 9a ust. 3-5, w szczególności przez:

1) diagnozowanie problemu przemocy domowej na poziomie lokalnym,

2) inicjowanie działań profilaktycznych, edukacyjnych i informacyjnych mających na celu przeciwdziałanie przemocy domowej i powierzanie ich wykonania właściwym podmiotom,

3) inicjowanie działań w stosunku do osób doznających przemocy domowej oraz osób stosujących przemoc domową,

4) opracowanie projektu gminnego programu przeciwdziałania przemocy domowej oraz ochrony osób doznających przemocy domowej,

5) rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym,

6) powoływanie grup diagnostyczno-pomocowych i bieżące monitorowanie realizowanych przez nie zadań,

7) monitorowanie procedury "Niebieskie Karty",

8) przekazywanie informacji, o której mowa w art. 9e ust. 3, oraz dokumentacji, o której mowa w art. 9c ust. 5a,

9) kierowanie osoby stosującej przemoc domową do uczestnictwa w programie korekcyjno-edukacyjnym dla osób stosujących przemoc domową lub programie psychologiczno-terapeutycznym dla osób stosujących przemoc domową,

10) składanie, na wniosek grupy diagnostyczno-pomocowej, zawiadomienia o popełnieniu przez osobę stosującą przemoc domową wykroczenia, o którym mowa w art. 66c ustawy z dnia 20 maja 1971 r. - Kodeks wykroczeń.

W celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy domowej Zespół powołuje Grupę diagnostyczno – pomocową

W skład Grupy diagnostyczno - pomocowej wchodzą:

 • pracownik socjalny jednostki organizacyjnej pomocy społecznej,
 • funkcjonariusz Policji.

W skład Grupy diagnostyczno – pomocowej mogą także wchodzić:

 • pracownik socjalny specjalistycznego ośrodka wsparcia dla osób doznających przemocy domowej,
 • asystent rodziny,
 • nauczyciel, wychowawca klasy lub nauczyciel znający sytuację domową małoletniego,
 • osoby wykonujące zawód medyczny, w tym lekarz, pielęgniarka, położna lub ratownik medyczny,
 • przedstawiciel gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych,
 • pedagog, psycholog lub terapeuta,
 • zawodowy kurator sądowy lub społeczny kurator sądowy.

Do zadań Grup diagnostyczno-pomocowych należy w szczególności:

1) dokonanie, na podstawie procedury „Niebieskie Karty”, oceny sytuacji domowej osób doznających przemocy domowej oraz osób stosujących przemoc domową,

2) realizacja procedury „Niebieskie Karty” w przypadku potwierdzenia podejrzenia wystąpienia przemocy domowej, zwłaszcza w sytuacji wystąpienia ryzyka zagrożenia życia lub zdrowia,

3) zawiadomienie osoby podejrzanej o stosowanie przemocy domowej o wszczęciu procedury „Niebieskie Karty” pod jej nieobecność,

4) realizacja działań w stosunku do osób doznających przemocy domowej oraz osób stosujących przemoc domową,

5) występowanie do zespołu interdyscyplinarnego z wnioskiem o skierowanie osoby stosującej przemoc domową do uczestnictwa w programach korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc domową albo w programach psychologiczno-terapeutycznych dla osób stosujących przemoc domową,

6) występowanie do zespołu interdyscyplinarnego z wnioskiem o złożenie zawiadomienia
o popełnieniu przez osobę stosującą przemoc domową wykroczenia, o którym mowa w art. 66c ustawy z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń,

7) monitorowanie sytuacji osób doznających przemocy domowej, a także zagrożonych wystąpieniem przemocy domowej, w tym również po zakończeniu procedury „Niebieskie Karty”,

8) zakończenie procedury „Niebieskie Karty”,

9) dokumentowanie podejmowanych działań, stanowiących podstawę:

a) uznania braku zasadności wszczęcia procedury „Niebieskie Karty”,

b) wszczęcia procedury „Niebieskie Karty”,

 

10) informowanie przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego o efektach podejmowanych procedur „Niebieskie Karty”.

Obsługę organizacyjno – techniczną oraz finansową Zespołu Interdyscyplinarnego
w Gminie Mikołów prowadzi:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołowie,

ul. Kolejowa 2, 43-190 Mikołów,

tel. 323242691, e-mail: zespol.interdyscyplinarny@zi.mikolow.eu

 

ZAŁĄCZNIKI:

 telefon zaufania

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Lipiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Pomoc dla Ukrainy

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mikołowie z siedzibą w Łaziskach Górnych