Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołowie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołowie

Świadczenia rodzinne

Czcionka:

Świadczenia rodzinne

Wnioski o świadczenia rodzinne należy składać w siedzibie Ośrodka, parter pokój nr 3 I 5

Pokój nr 3

Poniedziałek w godz. od 7.30 do 11.00 i od 14.30 do 16.45

Wtorekw godz. od 7.30 do 11.30

Środa w godz. od 11.30 do 15.15

Czwartek godz. od 11.30 do 15.15

Piątek w godz. od 11.00 do 13.45

 

Pokój nr 5

Poniedziałek w godz. od 11.00  do 16.45

Wtorekw godz. od 11.30 do 15.15

Środa w godz. od 7.30 do 11.30

Czwartek godz. od 7.30 do 11.30

Piątek w godz. od 7.30 do 11.00

Postępowania w sprawie przyznania świadczeń rodzinnych prowadzone są na podstawie:

 - Ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. 2018 poz 2220)

 - Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społeczne z nia 27 lipca 2017 w sprawie o przynanie świadczeń rodzinnych oraz zakresu informacji, jskie maja być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych (Dz. U. 2017 poz 1466)

 - Rozporządzenie  Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz.U.2018 poz. 1497)

 - Obwieszczenie Ministra  Rodziny, Pracy I Polityki Społecznej  z dnia 9 lipca 2018 r. w sprawie wysokości dochodu za rok 2017 z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne ( M.P.2018.721)

 - Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 23  września 2019 r. w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2018 r.

Świadczeniami rodzinnymi są:

1) zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego;

2) świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz świadczenie pielęgnacyjne;

3) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka;

4) świadczenie rodzicielskie.

 

Termin i sposób załatwiania sprawy

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami :

- do dnia 31 sierpnia 2019r. wypłata nastąpi do dnia 30 listopada 2019r.

- od dnia 1 września 2019r. do dnia 31 października 2019r. wypłata nastąpi do dnia 31 grudnia 2019r.

- od dnia 1 listopada 2019r. do dnia 31 grudnia 2019r. wypłata nastąpi do dnia 29 lutego 2020r.

 Postępowanie w sprawie przyznawania świadczeń rodzinnych kończy się wydaniem decyzji administracyjnej w terminie 30 dni od daty złożenia poprawnie wypełnionego wniosku zawierającego komplet dokumentacji.

Jednocześnie w razie nieujawnienia przez osobę ubiegającą się o świadczenia jakichkolwiek informacji mających wpływ na prawo do świadczeń, wymagane będzie przedłożenie dodatkowych dokumentów.

Kserokopie dokumentów przedstawiane powinny być wraz z oryginałem do wglądu.

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołowie (składa się je w sekretariacie Ośrodka, I piętro pok. 102)

Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.

 

Zegar

koronawirus

wspieraj seniora

punkt społecznej życzliwości

projetk unijny postaw na rodzinę

deklaracja dostępności

program dobry start

telefon zaufania

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołowie

43-190 Mikołów, ul. Kolejowa 2

tel. (+4832) 3242660

fax (+4832) 3242694 

e-mail mops@mops.mikolow.eu

 

Godziny urzędowania Ośrodka

Poniedziałek od 7.30 do 17.00

Wtorek - Czwartek od 7.30 do 15.30

Piątek od 7.30 do 14.00

 

Placówka Wsparcia Dziennego Świetlica Opiekuńczo-Specjalistyczna

43-190 Mikołów, ul. Konstytucji 3 Maja 38

tel. (+4832) 226 61 98

e-mail

katarzyna.krzyzaniak@mops.mikolow.eu

 

Godziny urzędowania Placówka Wsparcia Dziennego Świetlicy Opiekuńczo-Specjalistycznej

Poniedziałek - Piątek od 10.00 do 18.00

w okresie ferii szkolnych i wakacji letnich

od poniedziałku do piątku od 8.00 do 16.00

 

Filia Placówki Wsparcia Dziennego Świetlica Opiekuńcza

43-190 Mikołów ul. Górnośląska 29

tel. 882193517

Godziny urzędowania  filii Placówki Wsparcia Dziennego Świetlicy Opiekuńczej

Poniedziałek - Piątek 12.00 - 18.00

w okresie ferii szkolnych i wakacji letnich

od poniedziałku do piątku od 10.00 do 16.00

e-mail wieslawa.stawska@mops.mikolow.eu

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Kwiecień 2021
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2