Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołowie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołowie

Świadczenia rodzinne

Czcionka:

Świadczenia rodzinne

Wnioski o świadczenia rodzinne należy składać w siedzibie Ośrodka, parter pokój nr 3 I 5

Pokój nr 3

Poniedziałek w godz. od 7.30 do 11.00 i od 14.30 do 16.45

Wtorekw godz. od 7.30 do 11.30

Środa w godz. od 11.30 do 15.15

Czwartek godz. od 11.30 do 15.15

Piątek w godz. od 11.00 do 13.45

 

Pokój nr 5

Poniedziałek w godz. od 11.00  do 16.45

Wtorekw godz. od 11.30 do 15.15

Środa w godz. od 7.30 do 11.30

Czwartek godz. od 7.30 do 11.30

Piątek w godz. od 7.30 do 11.00

Postępowania w sprawie przyznania świadczeń rodzinnych prowadzone są na podstawie:

 - Ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. 2018 poz 2220)

 - Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społeczne z nia 27 lipca 2017 w sprawie o przynanie świadczeń rodzinnych oraz zakresu informacji, jskie maja być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych (Dz. U. 2017 poz 1466)

 - Rozporządzenie  Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz.U.2018 poz. 1497)

 - Obwieszczenie Ministra  Rodziny, Pracy I Polityki Społecznej  z dnia 9 lipca 2018 r. w sprawie wysokości dochodu za rok 2017 z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne ( M.P.2018.721)

 - Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 23  września 2019 r. w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2018 r.

Świadczeniami rodzinnymi są:

1) zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego;

2) świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz świadczenie pielęgnacyjne;

3) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka;

4) świadczenie rodzicielskie.

 

Termin i sposób załatwiania sprawy

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami :

- do dnia 31 sierpnia 2019r. wypłata nastąpi do dnia 30 listopada 2019r.

- od dnia 1 września 2019r. do dnia 31 października 2019r. wypłata nastąpi do dnia 31 grudnia 2019r.

- od dnia 1 listopada 2019r. do dnia 31 grudnia 2019r. wypłata nastąpi do dnia 29 lutego 2020r.

 Postępowanie w sprawie przyznawania świadczeń rodzinnych kończy się wydaniem decyzji administracyjnej w terminie 30 dni od daty złożenia poprawnie wypełnionego wniosku zawierającego komplet dokumentacji.

Jednocześnie w razie nieujawnienia przez osobę ubiegającą się o świadczenia jakichkolwiek informacji mających wpływ na prawo do świadczeń, wymagane będzie przedłożenie dodatkowych dokumentów.

Kserokopie dokumentów przedstawiane powinny być wraz z oryginałem do wglądu.

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołowie (składa się je w sekretariacie Ośrodka, I piętro pok. 102)

Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.

 

Zegar

projetk unijny postaw na rodzinę

program dobry start

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołowie

43-190 Mikołów, ul. Kolejowa 2

tel. (+4832) 3242660

fax (+4832) 3242694 

e-mail mops@mops.mikolow.eu

 

Godziny urzędowania Ośrodka

Poniedziałek od 7.30 do 17.00

Wtorek - Czwartek od 7.30 do 15.30

Piątek od 7.30 do 14.00

 

Placówka Wsparcia Dziennego Świetlica Opiekuńczo-Specjalistyczna

43-190 Mikołów, ul. Konstytucji 3 Maja 38

tel. (+4832) 226 61 98

e-mail

katarzyna.krzyzaniak@mops.mikolow.eu

 

Godziny urzędowania Placówka Wsparcia Dziennego Świetlicy Opiekuńczo-Specjalistycznej

Poniedziałek - Piątek od 10.00 do 18.00

w okresie ferii szkolnych i wakacji letnich

od poniedziałku do piątku od 8.00 do 16.00

 

Filia Placówki Wsparcia Dziennego Świetlica Opiekuńcza

43-190 Mikołów ul. Górnośląska 29

tel. 882193517

Godziny urzędowania  filii Placówki Wsparcia Dziennego Świetlicy Opiekuńczej

Poniedziałek - Piątek 12.00 - 18.00

w okresie ferii szkolnych i wakacji letnich

od poniedziałku do piątku od 10.00 do 16.00

e-mail wieslawa.stawska@mops.mikolow.eu

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Styczeń 2021
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31