Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołowie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołowie

Zadania publiczne realizowane przez mikołowskie organizacje pozarządowe

Utworzono dnia 25.06.2020

Mimo niesprzyjających warunków związanych z epidemią COVID-19, mikołowskie organizacje pozarządowe realizują zadania publiczne dostosowując je do panujących warunków. Do każdego z opisów dodaliśmy adres strony internetowej, gdzie można znaleźć dane kontaktowa do każdej z organizacji. Poniżej lista wybranych zadań publicznych realizowanych w ramach dotacji:
 

Stowarzyszenie „UŚMIECH”

Tytuł zadania: Mikołów Historią i Sztuką Malowany

Projekt adresowany jest do dzieci i młodzieży mikołowskiej, w tym również podopiecznych Stowarzyszenia „Uśmiech”. Projekt ma na celu kultywowanie pamięci o zasłużonych dla miasta i regionu wybitnych postaciach, miejscach i wydarzeniach historycznych oraz ochrona i popularyzowanie tradycji kulturowych Mikołowa i jego mieszkańców. Szczegóły znajdują się na stronie internetowej organizacji: www.stowarzyszenieusmiech.eu
 

Mikołowskie Towarzystwo Historyczne

Tytuł zadania : Tajemnice historii Mokrego

Projekt ma na zadanie polegające na przedstawianiu nieznanych, tajemniczych miejsc i zapomnianych wydarzeń, które miały miejsce w przeszłości na terenie Mokrego. Celem projektu jest pokazanie mieszkańcom i odwiedzającym sołectwo, jego nieznaną historię i miejsca, które warto odwiedzić, a o których nie wiedzieli. Ciągle powiększająca się społeczność Mokrego będzie mogła zapoznać się z historią miejsca, które wybrali na swój dom. Zadania związane z projektem mają na celu integrację rdzennych mieszkańców gminy i nowych mieszkańców, elementem łączącym będzie wspólna historia. Szczegóły znajdują się na stronie internetowej organizacji: www.mth.org.pl
 

Fundacja Szafa Gra

Tytuł zadania: Objazdowy Dom Kultury 2020

Objazdowy Dom Kultury jest projektem animacyjnym, który od pięciu lat Fundacja Szafa Gra rozwija w Mikołowie – Bujakowie. Jest to projekt, który poprawi jakość przestrzeni publicznej poprzez działania integrujące społeczność lokalną i wzbogacające życie kulturalne w gminie. Kilkuletnia praca animatorów i pedagogów w Bujakowie oraz jej rezultaty w postaci stale zwiększających się więzów społecznych dowodzą, że Objazdowy Dom Kultury jest inicjatywą potrzebną w perspektywie długoterminowej. W jego piątej edycji chcemy skupić się na programie wydarzeń kulturalnych. Projekt ma na celu organizować czas, tak aby rodzice z dziećmi, czy dziadkowie z wnukami mogli spędzać ze sobą więcej czasu. Szczegóły znajdują się na stronie internetowej organizacji: www.facebook.com/fundacjaszafagra
 

Fundacja Herbateka

Tytuł zadania: „Mikołów 20/20 – U progu dorosłości”- cykl warsztatów twórczych

Fundacja Herbateka, we współpracy z wykwalifikowaną i doświadczoną kadrą animatorów, wykorzystując metody warsztatowe i nowoczesnej komunikacji, zorganizuje cykl warsztatów interdyscyplinarnych dla młodych mieszkańców z terenu Mikołowa (16-26 lat). Celem warsztatów jest rozwijanie kreatywności przy jednoczesnym zdobywaniu nowych umiejętności oraz podniesienie poziomu kompetencji artystyczno- elastycznych uczestników warsztatów. Szczegóły znajdują się na stronie internetowej organizacji: www.herbateka.pl
 

Fundacja Dom Modernisty

Tytuł zadania: Przewodnik audio po Mikołowie

Fundacja podjęła się zadania polegającego na przygotowaniu materiałów promujących dziedzictwo kulturowe miasta Mikołów i upublicznienie ich w formie przewodnika audio tłumaczonego na kilka języków obcych wraz ze zdjęciami i treściami nt. interesujących pod względem architektonicznych budynków znajdujących się na terenie miasta lub prezentujące inne ciekawe miejsca związane z historią lub ciekawymi postaciami zasłużonym dla miasta. Projekt ma charakter trwały będzie służyć w kolejnych latach. Stworzona aplikacja zostanie wykonana w taki sposób aby można było dodawać w przyszłości kolejne treści do niej. Szczegóły znajdują się na stronie internetowej organizacji: www.dommodernisty.org.pl
 

Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski Koło w Mikołowie

Tytuł zadania: KULTURA BEZ BARIER

Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski Koła w Mikołowie jest organizatorem warsztatów muzyczno-wokalnych. Grupą docelową warsztatów są głównie członkowie Koła PZN w Mikołowie – osoby niewidome i słabowidzące, lubiące muzykować, ale także inni chętni mieszkańcy Mikołowa. Z powodu specyfiki dysfunkcji narządu wzroku osoby niewidome i słabowidzące mają utrudniony dostęp do sztuki, zwłaszcza tych dyscyplin, których odbiór wymaga sprawnego zmysłu wzroku. Dla tego warsztaty muzyczno-wokalne są świetną formą ukulturalniania. Szczegóły znajdują się na stronie internetowej organizacji: www.bit.ly/2BEGTI8


Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska Hufiec Ziemi Mikołowskiej

Tytuł zadania: „Nie rzucim ziemi skąd nasz ród”

Poprzez realizację projektu planuje się zwiększenie świadomości historycznej wśród dzieci i młodzieży z terenu Mikołowa. Zajęcia całoroczne obejmują tematykę tradycji naszej małej ojczyzny, podkreślaniu ważności Powstań Śląskich dla przyłączenia Śląska do odrodzonej Rzeczpospolitej, pokazania ludzi i miejsc ważnych dla historii Powstań Śląskich, ukazania różnorodności i bogactwa tej ziemi oraz jej mieszkańców, a zarazem pokazanie naszych możliwości, dzięki którym możemy kształtować jej teraźniejszość i przyszłość. Poprzez ten projekt Hufiec chce ugruntować przybliżyć wiedzę o Powstaniach Śląskich, szczególnie sylwetkę ludzi, którzy w tych czasach żyli i walczyli o niepodległość. Szczegóły znajdują się na stronie internetowej organizacji: www.mikolow.zhp.pl

 

Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska Hufiec Ziemi Mikołowskiej

Tytuł Zadania: Witraż zabawy – organizacja półkolonii

Założenie organizacyjne: Organizacja 4 turnusów pięciodniowych półkolonii dla dzieci z tereny gminy Mikołów w wieku 7 – 12 lat. Program dla dzieci będzie w oparciu o materiały „Fundacji Dajmy Dzieciom siłę” - filmiki edukacyjne wykorzystane podczas zajęć opracowanych przez psychologa. Program będzie uczył spędzania czasu wolnego bez komórki i Internetu oraz równocześnie uczył dzieci ostrożności poruszania się w sieci. Wszystkie zajęcia będą kształtowały podstawy prospołeczne i będą prowadzone metodą harcerską. Głównym założeniem półkolonii są działania szeroko pojętej profilaktyki, poprzez aktywny tryb życia, pokazanie nowych aktywności  sposobów spędzania wolnego czasu. Szczegóły znajdują się na stronie internetowej organizacji: www.mikolow.zhp.pl

 

Stowarzyszenie Uśmiech

Tytuł zadania: „UŚMIECH” od ucha do ucha

Półkolonie letnie organizowane w ramach projektu „UŚMIECH” od ucha doi ucha mają na celu objęcie dzieci i młodzieży – podopiecznych Stowarzyszenia „Uśmiech” twórczym i aktywnym wypoczynkiem w mieście – stacjonarnie oraz na wycieczkach. Wspieranie ich harmonijnego psychicznego rozwoju, profilaktykę uzależnień – szczególnie uzależnień od papierosów, alkoholu oraz narkotyków, środków psychoaktywnych. Projekt obejmuje organizację półkolonii w jednej grupie: 10 osobowej ( w formie 8 dniowych półkolonii w Mikołowie) uczestnicy w wieku 6 – 16 lat. Półkolonie letnie o charakterze wypoczynkowo – profilaktycznych mają za zadanie bezpieczne, twórcze i rozwijające zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży, w tym dzieci i młodzież z rodzin zagrożonych dysfunkcjami, czy też takich, gdzie rodzice nie widzą potrzeby uczestnictwa dzieci w zorganizowanym, rozwijającym wypoczynku podczas trwania wakacji letnich, pozostawiając ich całymi dniami samym sobie – przed urządzeniami multimedialnymi bądź na osiedlowych podwórkach, gdzie dzieci i młodzież są szczególnie narażone na zły wpływ rówieśników. Szczegóły znajdują się na stronie internetowej organizacji: www.stowarzyszenieusmiech.eu


Stowarzyszenie Klub Abstynenta „Powrót”

Tytuł zadania: Klub Abstynenta „Powrót”: Pomoc osobom uzależnionym od alkoholu (i innych substancji psychoaktywnych), ich rodzinom i bliskim.

Głównym celem zadania jest pomoc w zakresie profilaktyki i leczenia uzależnień, w tym organizowanie pomocy psychologicznej, psychoedukacyjnej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu oraz członków ich rodzin. Organizowanie działań, mających na celu naukę życia w trzeźwości i czerpania satysfakcji z innych źródeł niż alkohol. Program ma na celu motywowanie osób uzależnionych do podejmowania pracy nad swoim problem alkoholowym, wsparcie osób współuzależnionych. Szczegóły znajdują się na stronie internetowej organizacji: www.powrot.webd.pl


Stowarzyszenie Klub Abstynenta „Powrót”

Tytuł zadania: Mikołowski Powiatowy Klub Młodzieżowy: Działalność profilaktyczna, rówieśnicza, edukacyjna i prozdrowotna

Celem zadania jest wsparcie działalności Mikołowskiego Powiatowego Klubu Młodzieżowego w zakresie prowadzenia profilaktyki rówieśniczej, angażującej liderów do aktywności na rzecz przeciwdziałania zjawiskom dysfunkcji społecznej, w tym uzależnieniom, przemocy w środowisku szkolnym i lokalnym oraz promowaniu zdrowotnego stylu życia przez szereg działań edukacyjnych, kulturalnych i sportowych. Odbiorcami działań klubowych jest młodzież szkół podstawowych i ponadpodstawowych, w wieku 12-25 lat, w tym studenci i młodzież pozaszkolna. Szczegóły znajdują się na stronie internetowej organizacji: www.powrot.webd.pl

 

Mikołowskie Stowarzyszenie Pomocy Psychospołecznej i Profilaktyki "Zmiana"

Tytuł zadania: Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym. Zadanie 2: Prowadzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego, poza psychoterapią. Wsparcie dla mieszkańców Gminy Mikołów

Głównymi działaniami zadania są:

1. Pomoc psychospołeczna dla osób współuzależnionych, doznających przemocy w rodzinie oraz stosujących przemoc, w tym: konsultacje, indywidualna pomoc psychologiczna, wsparcie grupowe, konsultacje zakresie problemu przemocy w rodzinie. Przewiduje się również przeprowadzenie konsultacji telefonicznych w tym zakresie. Praca grupy edukacyjno-wspierająca dla osób współuzależnionych i doznających przemocy.

2. Konsultacje, wsparcie dla osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków i innych środków psychoaktywnych, osób szkodliwie pijących.

3. Inicjowanie interwencji w przypadku diagnozy przemocy domowej.

4. Prowadzenie zajęć "Szkoła dla Rodziców".

Szczegóły znajdują się na stronie internetowej organizacji: www.zmiana-mikolow.pl

Zegar

koronawirus

wspieraj seniora

punkt społecznej życzliwości

projetk unijny postaw na rodzinę

deklaracja dostępności

program dobry start

telefon zaufania

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołowie

43-190 Mikołów, ul. Kolejowa 2

tel. (+4832) 3242660

fax (+4832) 3242694 

e-mail mops@mops.mikolow.eu

 

Godziny urzędowania Ośrodka

Poniedziałek od 7.30 do 17.00

Wtorek - Czwartek od 7.30 do 15.30

Piątek od 7.30 do 14.00

 

Placówka Wsparcia Dziennego Świetlica Opiekuńczo-Specjalistyczna

43-190 Mikołów, ul. Konstytucji 3 Maja 38

tel. (+4832) 226 61 98

e-mail

katarzyna.krzyzaniak@mops.mikolow.eu

 

Godziny urzędowania Placówka Wsparcia Dziennego Świetlicy Opiekuńczo-Specjalistycznej

Poniedziałek - Piątek od 10.00 do 18.00

w okresie ferii szkolnych i wakacji letnich

od poniedziałku do piątku od 8.00 do 16.00

 

Filia Placówki Wsparcia Dziennego Świetlica Opiekuńcza

43-190 Mikołów ul. Górnośląska 29

tel. 882193517

Godziny urzędowania  filii Placówki Wsparcia Dziennego Świetlicy Opiekuńczej

Poniedziałek - Piątek 12.00 - 18.00

w okresie ferii szkolnych i wakacji letnich

od poniedziałku do piątku od 10.00 do 16.00

e-mail wieslawa.stawska@mops.mikolow.eu

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Marzec 2021
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 128

W poprzednim tygodniu: 404

W tym miesiącu: 532

W poprzednim miesiącu: 1919

Wszystkich: 140930